Snip­pad snopp­suc­cé

Wellness (Aftonbladet) - - MATSMART - Källa: BBC Källa: Daily Mail Källa: RFSU Källa: Li­ve Sci­ence

För förs­ta gång­en i histo­ri­en har nu en man som ge­nom­gått en pe­nis­t­rans­plan­ta­tion bli­vit pap­pa den na­tur­li­ga vä­gen. Den syd­af­ri­kans­ka trans­plan­ta­tio­nen gjor­des re­dan i ja­nu­a­ri till följd av en miss­lyc­kad om­skär­ning, men till­kän­na­gavs in­te för­rän man fick ett fint be­vis på att man lyc­kats. Man har ti­di­ga­re för­sökt trans­plan­te­ra snopp i bland an­nat Ki­na, men mot­ta­ga­ren ång­ra­de sig se­na­re. Su­gen på barn? Har du öns­ke­mål om an­tal? En ne­der­ländsk stu­die vi­sar att kvin­nor som vill ha ba­ra ett barn och vill mins­ka ris­ken att be­hö­va an­vän­da sig av IVF, se­nast vid 32-års ål­der ska för­sö­ka bli gra­vi­da. Den som vill ha två barn be­hö­ver sät­ta igång när hon är 27. Ef­ter det mins­kar san­no­lik­he­ten att lyc­kas med 15 pro-cent . Kan du tän­ka dig att an­vän­da IVF och vill ha ett barn, har du en 90 pro­cen­tig chans att lyc­kas om du se­nast bör­jar vid 35-års ål­der.

CK O ST ER TT U H S : to Fo

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.