Boosta um­gäng­et

Wellness (Aftonbladet) - - ASTRO -

Du gör dig all­tid bra bland folk men un­der de kom­man­de vec­kor­na har du en enorm fal­len­het för att ham­na rätt i näs­tan al­la si­tu­a­tio­ner. Du lär dig fort, har en tyd­lig bild av vad and­ra be­hö­ver och är dess­utom lätt att kom­ma ihåg och tyc­ka om. Per­fekt lä­ge att byg­ga nät­verk och strå­la på job­bet! För dig som le­tar nya ut­ma­ning­ar är det här ett strå­lan­de lä­ge och om du vill väc­ka ditt för­hål­lan­de el­ler le­tar ny part­ner är chan­ser­na som all­ra bäst fö­re 8/10. Så njut av en fan­tas­tisk höst. Det är lä­ge för styr­ka men var nog­grann, skill­na­den mel­lan fan­tas­tisk ton och ska­dor sta­vas fokus. Fre­da­gar­na är nö­jes­da­gar. Klub­ba el­ler gå på show med vän­ner. Um­gänge är väl­må­en­de i sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.