VAT­TU­MAN­NEN Fort­satt ut­veck­ling

Wellness (Aftonbladet) - - ASTRO -

Med hös­ten kom­mer för­änd­ring­ar på gott och ont. En hel del lig­ger ut­an­för din kon­troll och då hand­lar det of­tast om ar­be­te och so­ci­a­la åta­gan­den men myc­ket cirk­lar kring de val du gör. Pro­jekt du star­tar nu kom­mer kän­nas mo­ti­ga först, sär­skilt de som rör häl­sa och mat, men om du or­kar hål­la ut ger de ovän­tat go­da re­sul­tat på gans­ka kort tid. Dess­utom blir det lätt att håll ru­ti­ner du eta­ble­rar fö­re 9/10 så vill du änd­ra på nå­got i ditt liv är det här en möj­lig­het man in­te får sär­skilt of­ta. Det är en kamp med sam­ve­tet var­je pass den när­mas­te ti­den men var­je gång du har trä­nat är det värt upp­off­ring­en. Håll ut!

Må­na­den bju­der på till­fäl­len att åter­upp­le­va gam­la syn­der. En ute­kväll 25/9 ger ovän­ta­de re­sul­tat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.