JUNGFRUN Det är ditt år

Wellness (Aftonbladet) - - ASTRO -

När fö­del­se­dag och det sista som­mar­stö­ket lig­ger bakom dig är du rustad för att ta nya tag och bör­ja ett rik­tigt ut­veck­lan­de livs­år. En av guld­kan­ter­na är att du går in i en här­lig kär­leksmå­nad men den sto­ra re­san hand­lar om att du har Ju­pi­ter i ditt tec­ken det när­mas­te året, och kan räk­na med att allt du gör som ut­veck­lar ditt liv, kar­riär och per­son kom­mer gå bätt­re än du tror och lät­ta­re än du räk­nat med. Allt lig­ger i di­na hän­der, sätt sto­ra mål och njut av en fly­gan­de start på väg mot dem. Va­re sig du väl­jer att be­hål­la trä­ningsru­ti­ner el­ler hit­ta nå­got nytt är det här en bra må­nad. Ex­tra­pass ger ut­del­ning.

Hel­gen runt 10/10 är rik­tigt fin för ge­men­sam­ma upp­le­vel­ser. Gör nå­got an­norlun­da med fa­mil­jen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.