Gör miss­lyc­kan­de till suc­cé

Ibland miss­lyc­kas man med nå­got. Ibland or­kar man in­te av­slu­ta. Och and­ra gång­er hän­der nå­got som gör att man ram­lar ner i ett djupt svart hål. Men det går att ta sig upp igen. Vän­da svär­ta till sol­sken. Miss­lyc­kan­de till suc­cé. Vi vi­sar vägen!

Wellness (Aftonbladet) - - WELLNESS 2015 - AV ANGELICA LAGERGREN FO­TO: SHUTTERSTOCK

Vå­ra ex­per­ter lär dig hur du vän­der svär­ta till sol­sken!

Miss­lyc­kan­de 1: Soff­po­ta­ti­sen har sla­git till

SI­TU­A­TION: Du har be­stämt dig för att bör­ja trä­na minst tre gång­er i vec­kan. Du sig­nar upp dig på när­mas­te gym och du shop­par nya, färg­gla­da trä­nings­klä­der och ett par sjukt dy­ra trä­nings­skor. Du spring­er fy­ra gång­er på en hel vec­ka och är jät­te­nöjd. Sen hän­der ingen­ting. Skor­na blir stå­en­de i hal­len och du vill ba­ra lig­ga i sof­fan och äta chips.

Miss­lyc­kan­de 2: Han har gjort slut!

SI­TU­A­TION: Du är upp över öro­nen kär i din part­ner. Visst brå­kar ni då och då, men det gör väl al­la? Helt plöts­ligt vill hen ha ett sam­tal med dig och choc­ken är stor när hen sä­ger att det är slut. Ut­an åter­vän­do. Du har bli­vit dum­pad! Hjär­tat går i tu­sen bi­tar, du vill kry­pa un­der täc­ket och grå­ta. Och du vill ald­rig, ald­rig mer bli kär.

Miss­lyc­kan­de 3: Du or­kar in­te till slu­tet

SI­TU­A­TION: Du kla­rar in­te av att ta det där kör­kor­tet som du be­stämt dig för. Du har kanske satt upp mål på job­bet el­ler i sko­lan, el­ler har be­stämt dig för att må­la om ett rum, men lyc­kas ald­rig full­föl­ja di­na pla­ner. Du är all­tid pep­pad i bör­jan när du sät­ter upp mål fram­för dig, star­tar gär­na upp sa­ker, men sen rin­ner all­tid det du be­stäm­mer dig för ut i san­den.

Puss på MIG!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.