Äls­ka din mage!

Är ni in­te all­tid på sam­ma hu­mör, du och din mage? Mer el­ler mind­re ovän­ner ibland? Det finns lind­ring. Well­ness har kne­pen som ger bå­de dig och din mage har­mo­ni.

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL - TEXT: KRISTI­NA AN­DERS­SON FO­TO OCH IL­LUST­RA­TION: SHUTTERSTOCK

Många har ett kom­pli­ce­rat för­hål­lan­de till sin mage. Kanske för att den gör ont och sväl­ler. Det är dags att bli bäs­tis med din mage. Så här får ni en fi­na­re re­la­tion.

Vi äter allt mind­re fib­rer, rör oss mind­re, stres­sar mer och äter på språng. In­te kons­tigt att mag­be­svär ett stort pro­blem, fram­för allt hos kvin­nor. Var fem­te till var ti­on­de kvin­na i Sve­ri­ge li­der av nå­gon form av mag­be­svär. En del har all­var­li­ga in­flam­ma­to­ris­ka tarm­s­juk­do­mar som Mor­bus Crohn’s sjuk­dom, en kro­nisk in­flam­ma­tion som kan drab­ba mag- och tarm­ka­na­len över­allt från mun till anus, och Ul­cerös co­lit, som är en in­flam­ma­to­risk tarm­s­juk­dom som be­rör tjock­tar­men och änd­tar­men. And­ra har nå­gon form av al­ler­gi/ in­to­le­rans mot äm­nen i vår mat, me­dan de all­ra fles­ta li­der av mer ode­fi­ni­er­ba­ra be­svär. Stress­mage, bal­long­mage, mag­ka­tarr, ir­ri­te­rad tarm, co­lon ir­ri­tab­le och IBS (ir­ri­tab­le bo­wel syndrom) – kärt barn har många namn. Det­ta hand­lar om vad man kal­lar funk­tio­nel­la sjuk­do­mar, vil­ket in­ne­bär att man har tyd­li­ga symp­tom men in­te kan hit­ta nå­got fel, det vill sä­ga ing­en in­flam­ma­tion el­ler lik­nan­de. IBS kal­las of­ta för en ”slask­di­a­gnos” som man får om lä­kar­na in­te lyc­kas hit­ta nå­got an­nat fel. IBS är en av de van­li­gas­te sjuk­do­mar­na i väst­värl­den och in­ne­bär att tar­mens nor­ma­la funk­tion av nå­gon an­led­ning rub­bats. Den som har mag­ka­tarr har en li­ten in­flam­ma­tion i mag­s­lem­hin­nan, men även det ut­tryc­ket an­vänds li­te slar­vigt för pro­blem med

”Vår livs­stil på­ver­kar ma­gen i all­ra högs­ta grad ”

ma­gen i all­män­het. Vår livs­stil på­ver­kar ma­gen i all­ra högs­ta grad. Många kvin­nor upp­le­ver ock­så att be­svär som upp­blåst mage och ga­ser blir mer på­tag­li­ga i sam­band med mens. Var­för är oklart, men kopp­ling­en finns där och där­för bör man va­ra mer nog­grann med vad man stop­par i sig just des­sa da­gar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.