Hal­lå där

An­na Frid, som smin­kat Ka­rin Frick så glam­migt snygg!

Wellness (Aftonbladet) - - VI GÖR WELLNESS -

per­so­ner be­rör mig ex­tra, som tje­jen som ba­ra ha­de va­rit kvin­na i nå­got år och job­ba­de i det mi­li­tä­ra. Ef­teråt fick jag mejl av hen­ne där hon tac­ka­de för att hon blev ta­gen på all­var som kvin­na och för al­la smink­tips. – Det är ock­så ro­ligt att mö­ta iko­ner som Lill Lind­fors el­ler när jag job­ba­de med R.E.M. på Berns.

Vil­ka är di­na bäs­ta tips när man ska smin­ka sig?

– Gå in­te på tren­der, ut­an klu­ra ut vil­ka fär­ger som fram­hä­ver dig. Många har ock­så all­de­les för myc­ket pro­duk­ter på hu­den. Ba­sen ska in­te sy­nas, ut­an lig­ga som ett tunt, tunt la­ger. Pud­ra in­te bort den na­tur­li­ga lys­tern. Och välploc­ka­de bryn och en frans­bö­ja­re gör un­der!

Om jag in­te vill gå helt ”na­ken” till trä­ning­en, hur ska jag då smin­ka mig?

– Per­son­li­gen tyc­ker jag in­te att man be­hö­ver smin­ka sig på gym­met – tillåt dig ma­sca­r­a­f­ria stun­der. Gör hell­re nå­got fint med hå­ret, som en flä­ta. Och fär­ga fran­sar­na, så be­hö­ver du in­te må­la dem. HELLO HAPPINESS Lin­nea Mo­lan­der är psy­ko­lo­gisk coach och ­ut­bil­dad in­om lyc­ko­forsk­ning. På blog­gen gui­dar hon dig till ett väl­må­en­de liv och ger dig svar på vad lyc­ka är. SKÖNHETSREDAKTÖRERNA Pet­ra Weiss har ett sär­skilt gott öga till spän­nan­de be­hand­ling­ar och de se­nas­te me­to­der­na. Ag­ne­ta El­me­gård äls­kar par­fy­mer och vur­mar för det eko­lo­gis­ka. KOCKEN I KLACKAR Ma­ria Po­go­sjan bå­de äls­kar att äta och la­ga häl­so­sam mat. På blog­gen öpp­nar hon sin re­cept­bok och de­lar med sig av snab­ba, enk­la och go­da re­cept.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.