Well

Wellness (Aftonbladet) - - WELL DONE -

Nu lan­se­rar Soc/sta­di­um en helt ny trä­nings­kol­lek­tion för vin­ter­löp­ning. Plag­gen är fram­tag­na i sam­ar­be­te med Na­tio­nellt vin­ter­sport­cent­rum på Mittu­ni­ver­si­tet i Ös­tersund och byg­ger på tre, in­te helt ovän­ta­de, prin­ci­per: Tre­la­ger­prin­ci­pen är mest ef­fek­tiv mot ky­la. Det förs­ta lag­ret är vik­ti­gast och bör trans­por­te­ra bort fukt. Pass­for­men mås­te va­ra hyf­sat lös så att det finns­ut­rym­me för luft mel­lan lag­ren. Well­ness har tes­tat klä­der­na och gil­lar tre­kvarts­byx­or­na i yl­le (299 kro­nor) som vär­mer bå­de rum­pa och knän. Ro­li­gast är att lö­par­jac­kan (599 kro­nor) har in­byggd led­lam­pa.

CK O ST ER TT U H S : to Fo

Gö­te­borgs­gi­rot flyt­tar på sig för att in­te kroc­ka med and­ra cy­kel­täv­ling­ar. Nya da­tum för lop­pet är 6–8 maj 2016. Läs mer på go­te­borgs­gi­rot.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.