SKORPIONEN Tid att tän­ka ef­ter

Wellness (Aftonbladet) - - ASTRO -

Nu kän­ner du dig ovan­ligt am­bi­va­lent. Det är ditt yr­kes­liv som ska­par en dis­so­nans. Du får he­la ti­den ve­ta hur skick­lig och kom­pe­tent du är, du får po­si­tiv kri­tik och ibland re­ser­va­tions­löst be­röm. Sam­ti­digt kän­ner du dig in­te alls li­ka am­bi­tiös som van­ligt, sna­ra­re känns det som om du skul­le va­ra helt nöjd med att sit­ta hem­ma i sof­fan och se på te­ve. Bäs­ta sät­tet att tack­la det­ta är att sat­sa på en lugn fri­tid, nö­jes­li­vet kan vän­ta, du be­hö­ver tid och ut­rym­me för att ba­ra fun­de­ra och kän­na.

Ta det lugnt, låt de mer an­sträng­an­de sa­ker­na vän­ta. Hell­re en tim­me i ett varmt bad än en tim­me med styr­ke­trä­ning.

De sista da­gar­na är de bäs­ta. Och det är kär­lek och ro­man­tik som ger dig det rik­ti­ga lyf­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.