VÄDUREN Ba­lans är nyc­keln

Wellness (Aftonbladet) - - ASTRO -

En må­nad som står och väger mel­lan att va­ra en rik­tig ener­gi­gi­va­re och en stress­här­va. Ef­ter­strä­va ba­lans och har­mo­ni så får du en ly­san­de må­nad trots att det är den mör­kas­te års­ti­den. Bå­de kropp och själ ska ha sitt: bätt­ra på mys­fak­torn i sov­rum­met till ex­em­pel så att natt­vi­lan blir god, njut av färg­glad mat med många kryd­dor, till­bringa så myc­ket tid du kan med in­spi­re­ran­de vän­ner. Det lö­nar sig ock­så att und­vi­ka ne­ga­ti­va in­fly­tan­den. Du kan um­gås med den tja­ti­ga släk­ting­en en an­nan må­nad. All trä­ning som ger en käns­la av ba­lans och hel­het är bra. Sol­ljus är dyr­bart, så ut i fris­ka luf­ten när väd­ret är fint.

Un­na dig en dag med max­ad mys­fak­tor, allt från tän­da ljus till ditt fa­vo­rit­go­dis. 22/11 pas­sar fint.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.