Kar­riä­ren kan vän­ta

Wellness (Aftonbladet) - - ASTRO -

Den här må­na­den ger dig allt du vill ha pri­vat men mas­sor av be­kym­mer på job­bet. Du kän­ner dig in­te upp­skat­tad, du får ing­et ut­rym­me för din enor­ma kre­a­ti­vi­tet. Lös­ning­en sit­ter i att sat­sa mer krut på fri­ti­den istäl­let. Gör nya sa­ker, gå på upp­täckts­färd, ska­pa vack­ra ting och ge till di­na vän­ner. Det en­da som be­hövs för att job­bet in­te ska stjä­la din livs­lust är att du be­stäm­mer dig för att just nu finns det an­nat som är vik­ti­ga­re. Ja­ga am­bi­tio­ner kan du gö­ra en an­nan gång med mind­re mot­vind.

Hett och svett är mo­del­len. Ju hög­re tem­po desto bätt­re känns det i krop­pen. Spin­ning kan va­ra rätt val för dig.

Tors­da­gar­na har nå­got ex­tra nu och sär­skilt 26/11. Ord­na en fest själv för en helt sä­ker suc­cé.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.