STENBOCKEN Vå­ga va­ra själv

Wellness (Aftonbladet) - - ASTRO -

Allt prak­tiskt går lätt me­dan allt som rör re­la­tio­ner är mo­tigt och be­svär­ligt. Just nu är det din för­må­ga att hit­ta kon­kre­ta lös­ning­ar, din ut­hål­lig­het och din styr­ka som får li­vet att fun­ge­ra. Din charm dä­re­mot ger dig sna­ra­re nack­de­lar. Håll dig till det jord­nä­ra och kon­kre­ta så blir det en rik­tigt bra må­nad. Strun­ta i om vis­sa kanske tyc­ker att du är kan­tig el­ler li­te väl tuff, då får de väl tyc­ka det. Di­na re­sul­tat ta­lar för sig själ­va. Sam­ma sak när du trä­nar, du är en en­sam­varg. Du över­an­sträng­er dig så fort det finns ett täv­lings­mo­ment. Und­vik att mä­ta dig mot and­ra män­ni­skor när det är möj­ligt.

Un­na dig en kul­tur­dag, gå på mu­se­um, njut av klas­sisk mu­sik, bo­ta­ni­se­ra på bib­li­o­te­ket. 16/11.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.