JUNGFRUN Du im­po­ne­rar

Wellness (Aftonbladet) - - ASTRO -

Du är in­te ba­ra jord­nä­ra, du är djupt ro­tad. Ing­et ska­kar om dig. Så när det plöts­ligt be­hövs en ex­tra in­sats är du den som sti­ger fram och får fan­tas­tis­ka re­sul­tat. He­la den­na må­nad kan­tas av så­da­na hän­del­ser, fram­för allt på ditt jobb men of­ta även pri­vat. Själv trivs du ut­märkt med det­ta, in­te ba­ra för att det är bra för din kar­riär ut­an ock­så för att din själv­käns­la fro­das när du im­po­ne­rar på and­ra. För­stärk ef­fek­ten med rätt stil. Na­tur­ma­te­ri­al är det som gäl­ler. Ut i na­tu­ren. Det pas­sar per­fekt med lång­vand­ring­ar, rid­tu­rer i vild­mar­ken, sport­fis­ke, re­jä­la skogs­pro­me­na­der.

1/11 är din dag och den pas­sar per­fekt för lyx. Un­na dig de­li­ka­tes­ser, nya klä­der, mas­sage, kanske en dag på spa. Njut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.