KRÄFTAN Lär dig släp­pa

Wellness (Aftonbladet) - - ASTRO -

Det vill in­te rik­tigt klaf­fa, fram­för allt är det var­dags­pla­ne­ring­en som ger dig gråa hår och in­te fun­ge­rar trots att du läg­ger ner myc­ket mö­da på att få det rätt. Ta ett par dju­pa an­de­tag och be­stäm dig för att det är glömt om hund­ra år, häng in­te upp dig på mis­sa­de mö­ten och då­li­ga för­be­re­del­ser. När själv­för­tro­en­det svik­tar lö­nar det sig ock­så att tit­ta mer på din yr­kes­roll för där fun­ge­rar sa­ker och ting bätt­re än de gör pri­vat just nu. Fin må­nad för en hård­sats­ning på kar­riä­ren. Or­ken finns in­te där. Li­te hjäl­per det om du trä­nar på mor­go­nen el­ler för­mid­da­gen, in­te på kväl­len. Spring gär­na.

No­vem­bers sista da­gar blir en fin oas bå­de fy­siskt och emo­tio­nellt om du pri­o­ri­te­rar dig. Ba­ra dig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.