STARK MED STA­VAR

Mind­re stres­sad med hyp­nos

Wellness (Aftonbladet) - - FRONT PAGE -

Styr­ke- och kon­di­tions­trä­ning på pro­me­nad? Jo, det är sant! Du kan stava dig i form! Well­ness hjäl­per dig med tek­ni­ken och smar­ta öv­ning­ar. TEXT ERIKA KITS GÖLEVIK FO­TO AN­DERS HAGSTRÖM

Stav­trä­ning pas­sar al­la och är ett en­kelt sätt att trä­na he­la krop­pen. När du jog­gar trä­nar du ba­ra be­nen och när du kör rull­ski­dor är det mest över­krop­pen som får job­ba. Stav­trä­ning blir en väl­digt kom­plett trä­nings­form som ger bå­de styr­ka, kon­di­tion och till viss del ko­or­di­na­tion. Men bli in­te för­vil­lad av ”st­av­gång”, för det här är myc­ket mer än en li­ten pro­me­nad. Du kom­mer att svet­tas re­jält, för här får krop­pens al­la musk­ler job­ba. Kör hårt!

1 Back­trä­ning

Gört: Gå upp raskt för bac­ken och tryck ifrån or­dent­ligt med sta­var­na och skjut fram höf­ten så att du tar långa kraft­ful­la steg. Gå ner igen och upp­re­pa tre gång­er. Tänk på: Håll blic­ken fäst dit du ska, tit­ta in­te ner. Här ska det ta: Bå­de ben, rum­pa och ar­mar.

2 Skejt­hopp

Gört: Hop­pa snett fram­åt åt hö­ger och kliv se­dan till­ba­ka in mot mit­ten. Job­ba så upp­för bac­ken i cir­ka 7–10 steg. Vi­la kort och gör se­dan sam­ma sak men ba­ra åt väns­ter. Upp­re­pa 2–3 gång­er per si­da. Bra trä­ning in­för ska­te­ åk­ning­en på ski­dor i vin­ter. Det är näm­li­gen lät­ta­re att hit­ta ko­or­di­na­tion och ti­ming ut­an ski­dor på föt­ter­na. Tänk på: Späns­ta iväg or­dent­ligt, hell­re få hopp med kva­li­tet än många. Här ska det ta: Höft och rum­pa.

3 Sprät­tan­de gång

Gört: Ta ett hop­pan­de steg fram­åt. Grun­den är som när du går (det vill sä­ga väns­ter fot och hö­ger arm fram sam­ti­digt). Skill­na­den är att du hop­par i var­je steg och skju­ter ifrån mer. Tänk på: Öka sträc­kan suc­ces­sivt. Det är la­gom att bör­ja med cir­ka tio hopp, vi­la och se­dan upp­re­pa tre gång­er. Tryck ifrån or­den­ligt i hop­pen, tänk kva­li­tet fram­för kvan­ti­tet. Här ska det ta: And­ning­en, flå­set ökar.

4 Ut­falls-steg

Gört: Ta ett kliv fram­åt och låt bå­da sta­var­na föl­ja med. Sjunk rakt ner tills du har 90 gra­der i bå­da knä­le­der­na. Skjut ifrån med bå­de sta­var och ben och kliv di­rekt fram med näs­ta ben. Ta tio or­dent­li­ga kliv. Vi­la och upp­re­pa tre gång­er. Tänk på: Håll en stolt håll­ning och und­vik att fal­la fram över det främ­re knät. Här ska det ta: Ben, rum­pa och ar­mar.

Din coach: Namn: Mi­kae­la Sund­baum. Ål­der: 29 år. Gör: PT, har längd­skid­sko­la, stav­trä­ning etc. Bor: Funäs­da­len. Mer in­fo: www.mi­kae­las.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.