7 ANLEDNINGAR TILL STAV­TRÄ­NING

Wellness (Aftonbladet) - - TRÄNING -

De se­nas­te åren har det gjorts fle­ra stu­di­er för att ta re­da på hur bra stav­trä­ning är i jäm­fö­rel­se med van­li­ga pro­me­na­der. Här är någ­ra av för­de­lar­na:

1. Bätt­re kon­di­tion. Stav­trä­ning för­bätt­rar kon­di­tio­nen mer än van­li­ga pro­me­na­der.

2. Star­ka­re musk­ler. Stav­trä­ning stär­ker musk­ler och ske­lett i ar­mar, ax­lar, rygg och ben. Än­nu bätt­re ef­fekt får du med sta­var med vikt el­ler mot­stånd.

3. Sy­re­upp­tag­ning­en ökar, ef­tersom fler musk­ler ak­ti­ve­ras.

4. För­brän­ning­en ökar ock­så mer, ef­tersom fler musk­ler ak­ti­ve­ras. Det går åt 120–150 ex­tra ka­lo­ri­er per tim­me om du stav­går jäm­fört med pro­me­nad i sam­ma tem­po (st­av­gång me­del ca 450 kcal/ tim­me, pro­me­nad me­del 330 kcal/tim­me).

5. Du or­kar mer. Forsk­ning vi­sar att den som stav­trä­nar or­kar hål­la på läng­re, ef­tersom musk­ler­na blir jäm­na­re be­las­ta­de.

6. Mind­re risk för ska­dor, ef­tersom be­last­ning­en på le­der och musk­ler blir mind­re och jäm­na­re.

7. Du går snab­ba­re. Far­ten och steg­läng­den ökar med sta­var.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.