Lär dig kon­trol­le­ra KONTROLLEN! Är du en kon­troll­brud?

Läs ige­nom och krys­sa för de på­stå­en­den som stäm­mer på dig.

Wellness (Aftonbladet) - - INRE HÄLSA -

Att ha kon­troll är bra och nöd­­vän­digt. Det hjäl­per dig att hål­la koll på ditt liv och är ett mås­te när du vill för­änd­ra nå­got. Men vad hän­der när kontrollen bör­jar kon­trol­le­ra dig? Ta som ex­em­pel att du vill ha mer kon­troll över din häl­sa. Om det re­sul­te­rar i att du äter häl­so­samt och rör på dig är det ju ut­märkt. Men om du kö­per till­skott för tu­sen­tals kro­nor var­je må­nad? Går till lä­ka­ren för varten­da li­tet symp­tom el­ler näs­tan bry­ter ihop om du mis­sar ett trä­nings­pass? Då bör­jar kon­troll­be­ho­vet krym­pa ditt liv.

Let go-me­to­den

De fles­ta av oss har ett li­te stör­re kon­troll­be­hov än vi är med­vet­na om. – Kon­troll är nå­got vi be­hö­ver, men det kan bli för myc­ket. Det gäl­ler att ha en ba­lans, sä­ger Em­ma Pihl, fö­re­lä­sa­re och möj­lig­gö­ra­rer som ti­di­ga­re gett ut boken ”Let go! Bli fri från ditt kon­troll­be­hov”. Let go-me­to­den hand­lar om hur du mår bra av att släp­pa kontrollen över ytt­re sa­ker – din om­giv­ning, din kropp, din part­ner, di­na barn el­ler ditt jobb. Och i stäl­let få mer kon­troll över ditt in­re, di­na tan­kar, käns­lor och re­ak­tio­ner.

Kan väc­ka obe­hag

Em­ma me­nar att vå­ra oli­ka kon­troll­be­te­en­den kan va­ra po­si­ti­va el­ler ne­ga­ti­va. Det kan va­ra att du be­stäm­mer dig för att slu­ta småä­ta (po­si­tivt). Att du stäl­ler höga krav på dig själv på job­bet (kan va­ra bå­de po­si­tivt och ne­ga­tivt). El­ler att du vill få din part­ner att skö­ta dis­ken/tvät­ten/ba­byn pre­cis som du vill (för­mod­li­gen ne­ga­tivt). – En del män­ni­skor har många kon­troll­be­te­en­den, and­ra drab­bas av det från och till. Kanske när de bör­jar på ett nytt jobb, el­ler när man bör­jar en ny di­et. Då mås­te kontrollen öka för att för­änd­ra in­van­da be­te­en­den. Det ne­ga­ti­va är när be­ho­vet av kon­troll styr oss, sna­ra­re än att vi styr kontrollen. Att bry­ta ett ne­ga­tivt kon­troll­be­te­en­de kan va­ra bå­de job­bigt och smärt­samt, men väl­digt nyt­tigt. Lyc­kas du ger det dig ett mer ba­lan­se­rat liv med mer hand­lings­ut­rym­me för bå­de dig och din om­giv­ning. – De obe­hag­li­ga käns­lor­na när du bry­ter ett kon­troll­be­te­en­de kom­mer dels av att det är en ovana du för­sö­ker bry­ta, dels av att du har för­sökt kon­trol­le­ra dig bort från obe­hag­li­ga käns­lor, sä­ger Em­ma Pihl.

Räds in­te räds­lan

Att för­sö­ka ha kon­troll över nå­got är näm­li­gen of­ta ett sätt att und­vi­ka en räds­la. Det kan va­ra räds­lan att in­te bli om­tyckt, räds­lan att bli läm­nad el­ler att bli ut­skrat­tad. Släp­per du kontrollen får den räds­lan mer ut­rym­me, och det kan va­ra job­bigt. Men det är än­då be­tyd­ligt bätt­re i läng­den att vå­ga se vad du egent­li­gen kän­ner och lä­ra dig att han­te­ra det.

Jag blir störd när jag in­te får kaf­fet ex­akt som jag vill ha det. Har jag in­te hun­nit med allt jag pla­ne­rat på job­bet kän­ner jag all­tid att jag mås­te sit­ta kvar. Jag är hell­re sing­el än kom­pro­mis­sar i ett för­hål­lan­de. Jag skul­le ald­rig mis­sa en trä­ning. När jag åker på se­mes­ter vill jag ha bo­kat bå­de re­sor, bra re­stau­rang­er och oli­ka ak­ti­vi­te­ter in­nan av­färd. När jag går på di­et får jag in­te gö­ra nå­got avtramp, då är allt för­stört. När jag åker bil har jag all­tid koll på tra­fi­ken, och ger of­ta go­da råd till den som kör. Jag blir of­ta be­svi­ken för att min part­ner ger mig ”fel” pre­sen­ter. Jag äls­kar en god lat­te och bru­kar be­stäl­la den på en­kel es­pres­so. Har jag en de­ad­li­ne kan jag job­ba över, men an­nars går jag hem i tid. Jag skul­le ald­rig ac­cep­te­ra en part­ner som be­drar el­ler slår mig. Jag gil­lar att trä­na för att må bra, men det är ing­en ka­ta­strof om jag skul­le mis­sa ett pass. När jag bo­kar en re­sa gil­lar jag att lä­sa på i för­väg så jag har tips på bra re­stau­rang­er. Jag äter Gi_­mat och för­sö­ker lå­ta bli att småä­ta mel­lan må­len. Of­tast lyc­kas jag gans­ka bra. När jag åker bil långt gil­lar jag att lyss­na på mu­sik el­ler so­va. Jag blir glad när jag får en pre­sent. Och skul­le den ab­so­lut in­te pas­sa får jag väl ge den vi­da­re....

RE­SUL­TAT

Flest fe­ta på­stå­en­den Du har en del ne­ga­ti­va kon­troll­be­te­en­den som du för­mod­li­gen skul­le må bra av att job­ba med och för­sö­ka släp­pa.

Flest kur­si­va på­stå­en­den: Du har många po­si­ti­va kon­troll­be­te­en­den som hjäl­per dig att nå di­na mål och ha rim­lig koll på li­vet.

TEXT: EVA GUSSARSSON FO­TO: SHUTTERSTOCK

Vill du ha järn­koll på var du läg­ger di­na pry­lar, hur många ka­lo­ri­er du stop­par i dig och ha­tar att få en fläck på jean­sen? Att stän­digt käm­pa för att hål­la koll krym­per till­va­ron. Lär dig let go-sti­len och lev mer lust­fyllt! Öka chill-fak­torn!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.