När snu­van sla­git till – så blir du snab­bast frisk

Wellness (Aftonbladet) - - INRE HÄLSA -

VI­LA DIG I FORM

Ge krop­pen en chans att åter­häm­ta sig. Om du fort­sät­ter stres­sa på i högt tem­po är det tro­ligt att du får dras med för­kyl­ning­en en läng­re tid. Pas­sa på att stan­na hem­ma förs­ta da­gen som för­kyl­ning­en bry­ter ut; då smit­tar du som mest.

DRICK OR­DENT­LIGT

Du kanske har hört att du ska dric­ka myc­ket när du är för­kyld? Egent­li­gen be­hö­ver vi in­te mer väts­ka än an­nars. Un­dan­ta­get är om vi har fe­ber och svet­tas li­te ex­tra. Barn med fe­ber ska vi dä­re­mot hål­la ex­tra koll på, då de snabbt kan bli ut­tor­ka­de. Om du har hos­ta – ställ ett glas vat­ten bred­vid säng­en när du ska so­va, dric­ka lind­rar.

PROMENERA

Det är bra att kom­ma ut i fris­ka luf­ten, och du be­hö­ver in­te lig­ga ned­bäd­dad om du kän­ner dig krass­lig. Så länge du in­te har värk i krop­pen el­ler fe­ber kan du fak­tiskt ock­så trä­na om du kän­ner för det. Men du be­hö­ver in­te väl­ja de hår­das­te pas­sen. Vid fe­ber ska du ab­so­lut in­te trä­na, då det kan le­da till hjärt­mus­ke­lin­flam­ma­tion.

BÄD­DA UPP DIG

När du vi­lar och so­ver är det bra om du hö­jer upp hu­vud­de­len på säng­en. Det un­der­lät­tar and­ning­en och bi­hålor­na täpps in­te till li­ka lätt. Bul­la upp med någ­ra ex­tra kud­dar un­der madras­sen el­ler med böc­ker un­der hu­vud­än­den på säng­en.

TÄNK PO­SI­TIVT

Trös­ta dig med att sym­to­men fak­tiskt är krop­pens sätt att gö­ra sig av med vi­ru­set. Var glad över att sno­ret rin­ner och att du hos­tar upp slem­met, ju mer – desto snab­ba­re blir du av med det. Och dess­utom in­ne­bär ju den här för­kyl­ning­en att du har byggt på ditt im­mun­för­svar än­nu mer och har stör­re chans att kla­ra dig un­dan näs­ta gång du ut­sätts för vi­ru­set.

GLA­DA­RE MED GLASS

Är det nå­gon gång du ska un­na dig li­te glass så är det pre­cis nu. Det sval­kar och lind­rar halsont, och in­te minst gör det att li­vet känns li­te bätt­re!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.