TA HAND OM DIG, DARLING!

Wellness (Aftonbladet) - - INRE HÄLSA -

Var rädd om dig när du är för­kyld. Ris­ken är an­nars att du drab­bas av vär­re in­fek­tio­ner el­ler följd­sjuk­do­mar, som:

Öro­nin­flam­ma­tion. Van­li­gast är akut öro­nin­flam­ma­tion – va­rig in­flam­ma­tion i mel­la­nö­rat och öron­ka­tarr, väts­ka i mel­la­nö­ra. Ger lock för örat, säm­re hör­sel och värk. Lä­ker of­tast ut av sig själv men ibland be­hövs an­ti­bi­o­ti­ka.

Bi­hå­le­in­flam­ma­tion. In­flam­ma­tion i ett el­ler fle­ra av de luft­fyll­da hål­rum­men in­nan­för an­sik­tet. Lång­dra­gen för­kyl­ning, hu­vud­värk, hos­ta och tjock snu­va. Öm vid de hålor som in­flam­me­rats.

Luft­rörska­tarr. Bör­jar som för­kyl­ning och ger re­jält med hos­ta. Kan gö­ra att det vär­ker i bröst­be­net och att vi får svå­ra­re att an­das, ibland hörs pip­ljud från luft­rö­ren. Dric­ka, host­däm­pan­de och luft­rörsvid­gan­de kan hjäl­pa.

Lungin­flam­ma­tion. De luft­fyll­da blå­sor­na i lung­or­nas in­re blir in­flam­me­ra­de. Ut­ö­ver för­kyl­nings­sym­tom kan det gö­ra ont när du an­das in djupt, och du kan hos­ta tjockt grönt el­ler brun­fär­gat slem.

An­ti­bi­o­ti­ka be­hövs. Hals­fluss. Ont i hal­sen, svårt att sväl­ja. Kan ibland be­hö­va bo­tas med an­ti­bi­o­ti­ka. Stäm­bandska­tarr. In­flam­ma­tion på stäm­ban­den som gör att vi blir he­sa. Bru­kar räc­ka med att vi­la rös­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.