NA­TUR­LÄ­KE­ME­DEL

Wellness (Aftonbladet) - - INRE HÄLSA -

Ge­men­samt för na­tur­lä­ke­me­del är att de ger bäst ef­fekt om de sätts in in­nan för­kyl­ning­en bry­ter ut. Det finns egent­li­gen inga ve­ten­skap­li­ga be­vis för att de fun­ge­rar, men man tror att de kan ha sti­mu­le­ran­de ef­fek­ter på im­mun­för­sva­ret. Det kan gö­ra att de mild­rar för­kyl­ning­en och skyn­dar på sjuk­doms­för­lop­pet. Någ­ra av de van­li­gas­te pre­pa­ra­ten är Echi­na­cea, Es­be­ri­tox och Kan Jang som al­la in­ne­hål­ler väx­ten röd sol­hatt. Väx­ten har länge an­vänds för att mot­ver­ka in­fek­tio­ner. Ett an­nat pre­pa­rat är Ole­um Ba­si­le­um som är en in­ha­la­tions­ånga. Den in­ne­hål­ler bland an­nat eu­ka­lyp­tus- och peppar­mynts­ol­ja och ska lind­ra snu­va och hos­ta. Har du ast­ma ska du in­te in­ha­le­ra ete­ris­ka ol­jor ut­an att pra­ta med lä­ka­re först.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.