LÄ­KE­ME­DEL

Wellness (Aftonbladet) - - INRE HÄLSA -

FEBERNEDSÄTTANDE

kan an­vän­das vid hög­re fe­ber. Tänk på att fe­ber är krop­pens för­svar och ett tec­ken på att krop­pen be­käm­par vi­ru­set. Bak­te­ri­er trivs bäst i 37 gra­ders kropps­tem­pe­ra­tur och har svå­ra­re att för­ö­ka sig när kropps­tem­pe­ra­tu­ren sti­ger.

SMÄRTSTILLANDE

kan du an­vän­da om du har ont. Of­ta räc­ker det även mot öron- och bi­hå­le­in­flam­ma­tion som du kan få till följd av för­kyl­ning. Men det lä­ker in­te. För myc­ket värk­tablet­ter kan ge magont. lö­ser fram­för allt slem­met och gör det tun­na­re och lät­ta­re att hos­ta upp. Det är vik­tigt att hos­ta upp slem­met för att ren­sa luft­rö­ren, så var för­sik­tig med me­di­ci­nen. An­vänd den främst för att lind­ra ret­hos­ta, me­di­cin med äm­net nos­ka­pin är host­däm­pan­de. Det är in­te ovan­ligt att hos­tan sit­ter i upp till tre vec­kor ef­ter för­kyl­ning­en.

HOST­DÄM­PAN­DE NÄSDROPPAR OCH NÄSSPREJ

an­vänds främst för att mins­ka svull­na­den i nä­san. Spre­jen på­ver­kar mus­ku­la­tu­ren i nä­sans blod­kärl och det känns bätt­re. Men sam­ti­digt mins­kar ge­nom­blöd­ning­en och sän­ker nä­sans för­svars­me­ka­nis­mer, så an­vänd det ba­ra när du verk­li­gen be­hö­ver. Det finns ock­så nässprej som däm­par rinnsnu­van och ol­ja som smör­jer slem­hin­nan i nä­san när den är torr och kli­ar. Frå­ga på apo­te­ket ef­ter vad som pas­sar just dig.

RECEPTFRIA HALSTABLETTER

är smärt­lind­ran­de ge­nom att be­dö­va hal­sen en aning. Ba­fu­cin in­ne­hål­ler även äm­nen med bak­te­ri­e­häm­man­de ef­fekt. hjäl­per in­te mot vi­rus­in­fek­tio­ner och där­för in­te mot för­kyl­ning. Dä­re­mot kan det bli ak­tu­ellt om du får en bak­te­ri­e­in­fek­tion som följd. Till ex­em­pel öron- el­ler bi­hå­le­in­flam­ma­tion.

AN­TI­BI­O­TI­KA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.