HUS­KU­RER

Wellness (Aftonbladet) - - INRE HÄLSA -

C-vi­ta­min i stor mängd tros kun­na lind­ra, men in­te hind­ra för­kyl­ning­en. I hus­kursre­cept finns det of­ta med i form av ci­tron el­ler li­me. Eu­ka­lyp­tus, peppar­myn­ta, flä­der och tim­jan i ol­je­form an­ses ha av­sväl­lan­de ef­fekt på slem­hin­nor­na och kan lind­ra nästäp­pa och hos­ta. Du smör­jer det på brös­tet el­ler an­das in ge­nom vat­ten­bad. Honung sägs va­ra bak­te­ri­e­dö­dan­de. Om in­te an­nat är det gott och lind­rar li­te i hal­sen. Ing­e­fä­ra kan sti­mu­le­ra sa­liv­pro­duk­tio­nen ge­nom sin het­ta. Det kan däm­pa hos­ta och halsont. Mun­vat­ten som du gurg­lar kan lind­ra ir­ri­te­rad hals. Vit­lök har länge an­vänts för att fö­re­byg­ga och bo­ta för­kyl­ning. Det finns inga ve­ten­skap­li­ga be­vis för att det fun­ge­rar men ger hel­ler inga bi­verk­ning­ar. Varm dryck lind­rar be­svä­ren men bo­tar in­te för­kyl­ning­en. Ånga kan va­ra skönt att an­das in då det kan däm­pa hos­ta och ver­ka slem­lö­san­de. Kok­salt­lös­ning finns an­ting­en att kö­pa fär­digt på apo­tek el­ler så blan­dar du själv 1 tsk salt med en halv­li­ter kropps­varmt vat­ten. Dra in i nä­san och spot­ta ut från mun­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.