Hon coachar dig: JACQUELINE JOO, re­la­tions­coach.

Wellness (Aftonbladet) - - INRE HÄLSA -

Hur blir jag glad igen ef­ter att ha bli­vit dum­pad?

– Det är vik­tigt att tillå­ta sig själv att få va­ra led­sen och sör­ja or­dent­ligt. Om du ig­no­re­rar di­na käns­lor el­ler gör allt för att tryc­ka bort dem med di­ver­se oli­ka käns­lo­däm­pan­de be­te­en­den, kom­mer käns­lor­na snart ikapp dig igen. Är du väl­digt led­sen, gråt och pra­ta ut med dem du li­tar på in­nan du kas­tar ”Tillåt dig själv att få va­ra led­sen” dig ut i dej­ting­värl­den igen. För­sök äg­na dig själv li­te tid och ha in­te för bråt­tom. För många är det ock­så svårt att gå vi­da­re om de in­te fått ett or­dent­ligt av­slut. Vid vis­sa upp­brott får man ing­en di­rekt för­kla­ring till var­för part­nern val­de att läm­na en, det kan bli en spärr för många och där­för kan det hjäl­pa att till ex­em­pel skri­va ett brev till sitt ex, som man in­te nöd­vän­digt­vis skic­kar. I bre­vet kan man stäl­la al­la de frå­gor man ald­rig vå­gat stäl­la, be­rät­ta om al­la si­na käns­lor, dröm­mar och för­hopp­ning­ar, men även för­kla­ra vad det var man kanske själv tyck­te var svårt i re­la­tio­nen.

Hur länge är det okej att va­ra led­sen?

– Det finns ing­et som är okej el­ler in­te okej, käns­lor är väl­digt in­di­vi­du­ellt och vis­sa av oss är mer sår­ba­ra och sör­jer läng­re än and­ra. Det du dä­re­mot bör va­ra vak­sam på är om din leds­en­het över­går i en de­pres­sion. Ett tec­ken på det är när du in­te

läng­re kla­rar av att ha en fun­ge­ran­de var­dag och mår så pass då­ligt att du in­te läng­re kla­rar av att job­ba el­ler gå till sko­lan el­ler gö­ra det du ti­di­ga­re tyck­te var väl­digt ro­ligt. Då är det bra om du sö­ker pro­fes­sio­nell hjälp, an­ting­en via din vård­cen­tral el­ler pri­va­ta sam­talsmot­tag­ning­ar.

På vil­ket sätt kan det va­ra po­si­tivt att bli läm­nad av en part­ner?

– En del har fast­nat i en re­la­tion av ren va­na och trygg­het, trots att den kanske in­te är sär­skilt bra. Då kan det va­ra tungt när ens part­ner läm­nar en, men i slutän­dan kanske det är nå­got po­si­tivt då du in­ser att det var bra på sikt, och ett steg du själv ald­rig kanske skul­le or­kat ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.