Hit­ta gläd­jen igen:

Wellness (Aftonbladet) - - INRE HÄLSA -

1. Se det här som en chans att hit­ta dig själv igen. Om du levt ditt liv i en­bart två­sam­het kan det va­ra lätt att glöm­ma bort ja­get i ”vi­et”. Många som blir väl­digt kä­ra glöm­mer si­na vän­ner och sitt eget liv och fo­ku­se­rar en­bart på part­nern. Nu får du chan­sen att ta till­ba­ka ditt eget liv och di­na eg­na in­tres­sen och för­stå in­ne­bör­den och vik­ten av att fort­fa­ran­de få va­ra ”ba­ra jag”.

2. Se ald­rig ett upp­brott som ett miss­lyc­kan­de. Al­la re­la­tio­ner har si­na svå­rig­he­ter och det är in­te all­tid värl­dens enk­las­te att va­ra i ett för­hål­lan­de med en an­nan per­son. Det man dä­re­mot kan dra lär­dom av till näs­ta gång är det som in­te fun­ka­de i ex-re­la­tio­nen.

3. Skriv en lis­ta! Vil­ka svå­rig­he­ter ha­de ni? Hur ha­de ni kun­nat job­ba med des­sa? Vad sak­na­de du i re­la­tio­nen? Hur ha­de du kun­nat få det? Vad öns­kar du till näs­ta re­la­tion, vad är vik­ti­gast för dig? Ett upp­brott kan få en att pri­o­ri­te­ra om på ett sätt man ti­di­ga­re kanske ald­rig trott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.