Hon coachar dig: CECILIA DUBERG, psy­ko­log och men­tal coach.

Wellness (Aftonbladet) - - INRE HÄLSA -

Var­för miss­lyc­kas jag med att upp­nå mi­na mål?

– Det tar tid att byg­ga nya ru­ti­ner, at­ti­ty­der el­ler skills. Du kanske in­te har miss­lyc­kats, du kanske ba­ra in­te är klar. Det är li­te som att trä­na sig fy­siskt stark el­ler lä­ra sig ett nytt da­ta­pro­gram, det går in­te över en natt. En van­lig or­sak till att du in­te når di­na mål är att du ru­sar till lös­ning­en in­nan du ring­at in pro­ble­met or­dent­ligt. För att lyc­kas be­hö­ver du först för­stå var­för du gör som du gör nu. Ris­ken är att du an­nars när­mar dig må­let all­de­les för ”me­ka­niskt”, att du ut­går från tan­kar och lis­tor på vad du ska gö­ra. Men vill du nå nya mål be­hö­ver du va­ra för­änd­ring­en, med tan­kar om att du kan och är i ett lä­ran­de.

Hur gör jag för att in­te bli så be­svi­ken på mig själv?

– Vi­sa med­käns­la för dig själv. Så fort du bör­jat tän­ka or­det ”miss­lyc­kan­de” har du släppt in be­svi­kel­sen. Då har du be­stämt att det är ditt fel att du in­te lyc­kats. Du be­hö­ver pre­cis som duk­ti­ga id­rot­ta­re kun­na se re­a­lis­tiskt på vad som hän­de och vad du sak­na­de för att lyc­kas. Det är all­tid en kom­bi­na­tion av din ut­veck­ling och ytt­re om­stän­dig­he­ter.

Hur kan jag vän­da ett miss­lyc­kan­de till nå­got po­si­tivt?

– Du kan all­tid väl­ja att kän­na med­käns­la för dig själv istäl­let för att va­ra dö­man­de. Om du gör det, kan du lät­ta­re se en me­ning med det som hän­de och lä­ra dig nå­got som hjäl­per dig att lyc­kas bätt­re näs­ta gång. Ju for­ta­re du kan tän­ka po­si­ti­va tan­kar, desto bätt­re! Det un­der­lät­tar för hjär­nan att se fler per­spek­tiv av det som hän­de. För­sök tän­ka fram­åt – på vil­ket sätt kan du ta med dig er­fa­ren­he­ten in i fram­ti­den? Fånga dig själv om du ham­nar i tan­kar som syf­tar bak­åt: ”det blir all­tid så­här” el­ler ”jag bor­de ve­tat bätt­re”. Välj tan­kar om vart du är på väg istäl­let.

Hur gör jag för att in­te va­ra så hård mot mig själv?

– Ac­cep­tans och men­tal mjuk­het. Din in­ställ­ning och din at­ti­tyd till dig själv be­ror på hur du le­ver. Om du le­ver ett liv där du tar hand om dig själv och hur du mår, är mån om and­ra män­ni­skor och fyl­ler på ditt liv med me­nings­full­het, kom­mer en mju­ka­re in­ställ­ning bå­de till dig själv och and­ra att växa. Ma­ta dig själv med po­si­ti­va tan­kar och be­te­en­den var­je dag. Det kom­mer hjäl­pa dig fram­åt, istäl­let för att lå­sa fast en ne­ga­tiv bild av dig själv.

”Välj att kän­na med­käns­la med dig själv istäl­let för att va­ra dö­man­de”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.