att tes­ta trans

Wellness (Aftonbladet) - - ZANDRA UTVECKLAS! -

VAD ÄR GRE­JEN?

Hyp­nos hand­lar om att först och främst lå­ta en per­son slapp­na av, för att se­dan gå in i ett för­änd­rat, mer dröm­likt med­ve­tan­de­till­stånd. Hyp­nos är det till­stånd då den med­vet­na de­len av sin­net pas­se­ras och det un­der­med­vet­na öpp­nas upp. Det an­vänds för att upp­nå mål, upp­nå för­änd­ring samt att lö­sa pro­blem ge­nom en spe­ci­ell kom­mu­ni­ka­tion med det un­der­med­vet­na, en­ligt Hyp­nos­in­sti­tu­tet.

WOW-FAK­TOR

Jag blir lugn. Om jag är i trans el­ler in­te har jag ing­en aning om, men jag kän­ner mig djupt av­slapp­nad och be­hag­lig i krop­pen.

HÄLSOEFFEKT

För­u­tom att jag kän­ner mig väl­digt lugn un­der ti­den jag lyss­nar på hyp­no­sap­pen så mär­ker jag ing­en all­män för­bätt­ring av min häl­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.