Hal­lå där

Tor To­lan­der, astro­log som har gjort det ­sto­ra års­astrot på si­dan 34, och dess­utom gör må­na­dens astron i var­je num­mer.

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL -

Hur går det till när du stäl­ler horoskop?

– Jag räk­nar ut var på stjärn­him­len pla­ne­ter­na be­fin­ner sig för ti­den det gäl­ler. Se­dan gäl­ler det att tol­ka vad re­spek­ti­ve pla­net har för in­fly­tan­de från sin po­si­tion.

Kan du för­ut­sä­ga en per­sons stjärn­tec­ken?

– Nej. Förs­ta in­tryc­ket (kläd­stil, be­te­en­de ...) styrs av i vil­ket tec­ken Ascen­den­ten är (gis­sar man fel ham­nar man of­tast i det teck­net). Och män­ni­skor är så myc­ket mer än sitt sol­tec­ken, ut­an att väga in de and­ra pla­ne­ter­nas in­fly­tan­den får man ba­ra en grov ge­ne­ra­li­se­ring.

Har det bli­vit rik­tigt fel nå­gon gång? Vad hän­de?

– Oj! Visst har det bli­vit fel många gång­er och då gör jag en ”ha­ve­ri­ut­red­ning” för ge­nom miss­ta­gen lär man sig. Of­tast be­ror felen på att jag ut­gått från fel siff­ror (nå­gon sä­ger sig va­ra född kloc­kan 9, men me­nar 21). Det har hänt att jag trott att vis­sa sa­ker har va­rit vik­ti­gast när and­ra haft stör­re be­ty­del­se.

Vad gör man om man in­te gil­lar sitt horoskop?

– Det finns inga rätt el­ler fel, ba­ra bätt­re el­ler säm­re val. Horoskop är till för att in­spi­re­ra till de val som ger mest och går lät­tast. Det man ska ta på störs­ta all­var är när jag sä­ger att man bör vär­ma upp or­dent­ligt och lik­nan­de. Det skri­ver jag ba­ra när det är hög­re skaderisk.

Sä­ger folk att allt är lögn, el­ler stäl­ler dig till svars?

– Nja, många är skep­tis­ka men jag tar den ut­ma­ning­en. Ibland för­sö­ker jag för­kla­ra, men hell­re stäl­ler jag ett horoskop och lå­ter det ta­la för sig själv. Det är ro­li­ga­re att mot­be­vi­sa än att tjaf­sa. När jag skri­ver ”Klä dig or­dent­ligt för du blir lätt för­kyld”, kan lä­sa­re tyc­ka att det är mitt fel att de blev sju­ka när de var ute med för li­te klä­der.

Bakom ku­lis­ser­na Ma­ke up-ar­tis­ten An­na Frid ger Sa­ra Mon­ta­za­mi den sista lil­la touchen in­för fo­to­gra­fe­ring­en till det här num­ret. Se re­sul­ta­tet på si­dan 14.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.