Följ vå­ra blog­ga­re!

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL -

DFLEX YOUR BO­DY Da­vid ”Dflex” Sei­say har job­bat med häl­sa och frisk­vård i över 20 år. I blog­gen vi­sar han po­wer mo­ves och work­out-ru­ti­ner som hjäl­per dig till en hög­re ener­gi­ni­vå. blog­gar.af­ton­bla­det.se/ dflexy­our­bo­dy RAW CLA­RI­TY Filip­pa Salo­mons­son le­ver, äter och an­das raw food – för att en ren kropp ger ett kla­ra­re sin­ne. Hon tip­sar om hur du hål­ler krop­pen frisk och vac­ker – in­i­från och ut. blog­gar.af­ton­bla­det.se/rawcla­ri­ty HEL­LO HAP­PI­NESS Linnea Mo­lan­der är psy­ko­lo­gisk coach och ­ut­bil­dad in­om lyc­ko­forsk­ning. På blog­gen gui­dar hon dig till ett väl­må­en­de liv och ger dig svar på vad lyc­ka är. blog­gar.af­ton­bla­det.se/ hel­lo­hap­pi­ness SKÖNHETSREDAKTÖRERNA Pet­ra Weiss har ett sär­skilt gott öga till spän­nan­de be­hand­ling­ar och de se­nas­te me­to­der­na. Ag­ne­ta El­me­gård äls­kar par­fy­mer och vur­mar för det eko­lo­gis­ka. blog­gar.af­ton­bla­det.se/ skon­hets­re­dak­to­rer­na KOC­KEN I KLAC­KAR Maria Po­go­sjan bå­de äls­kar att äta och la­ga häl­so­sam mat. På blog­gen öpp­nar hon sin re­cept­bok och de­lar med sig av snab­ba, enk­la och go­da re­cept. blog­gar.af­ton­bla­det.se/ koc­ke­niklac­kar

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.