Så trä­nar du tren­digt

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL - TEXT: BIRGITTA WES­TER­BERG FOTO: SHUTTERSTOCK

Här är pas­sen som allt fler äls­kar, och som gör att du äls­kar dig själv.

Änt­li­gen fo­ku­se­rar vi mind­re på hur vi ser ut och mer på vad vi ­kla­rar av! Vi vill ut­veck­las och ut­ma­na oss själ­va. Här är trä­ningstren­der­na 2016!

OCR, Toug­hest, Tough vi­king, Tjur­ru­set – du har hört ta­las om dem, sett täv­ling­ar­na el­ler själv kört de pre­sta­tions­in­rik­ta­de trä­nings­pas­sen som ba­ra väx­er och blir allt van­li­ga­re på gym­men och som täv­ling­ar över lan­det. Det här är trä­ning­en där du in­te mås­te va­ra bäst på nå­got, men du blir duk­tig på allt du gör. Det hand­lar om att hänga, klätt­ra, kas­ta, dra och to­kru­sa – i vis­sa sam­man­hang ge­nom le­ra, is och el­stö­tar ... Men fram­för allt hand­lar det om att kom­ma över hin­der, in­te minst dem vi har in­om oss. – Nu frå­gar man in­te läng­re hur man får platt mage och snygg rum­pa. Frå­gor­na jag får i dag av kun­der­na är myc­ket ro­li­ga­re. Nu vill man ve­ta ”vil­ka öv­ning­ar gör mig star­ka­re?”, ”vad be­hö­ver jag gö­ra för att pre­ste­ra mer?”, sä­ger Gustav Willberg, trä­nar­chef på Val­len­tu­na Gym & Sim, en av Sve­ri­ges störs­ta trä­nings­an­lägg­ning­ar. In­rikt­ning­en mot att trä­na funk­tio­nellt, att bli snab­ba­re, star­ka­re och rör­li­ga­re i he­la krop­pen, hand­lar myc­ket om att und­vi­ka ska­dor och att krop­pen ska hål­la – länge. Ocr-trä­ning, Ob­stac­le cour­se ra­cing, kan vis­ser­li­gen va­ra en sten­hård ut­ma­ning, men den är fram­för allt ett sätt att stär­ka in­te ba­ra musk­ler­na ut­an främst ske­let­tet, så att vi fun­ge­rar fullt ut. Och al­la kla­rar det, ef­tersom man all­tid kan an­pas­sa öv­ning­ar­na och bli bäst ef­ter egen för­må­ga. – Sam­ti­digt med Ocr-trä­ning­en, väx­er ock­så yo­gan enormt. Men det är ing­en mot­sats, som man kan tro, ut­an i all­ra högs­ta grad ett kom­ple­ment, sä­ger Gustav Willberg. Smi­dig­het, rör­lig­het och bätt­re ba­lans är näs­tan en för­ut­sätt­ning för att den mer explosiva trä­ning­en ska ge max­i­mal ut­del­ning. – Förr fanns yo­gan i eg­na, mind­re lo­ka­ler och an­lägg­ning­ar, men nu ska­pas fler och fler va­ri­an­ter som pas­sar på gym­men.

Funk­tio­nä­rer­na spru­tar vat­ten på de stac­kars Tough vi­king-del­ta­gar­na, så att de får stö­tar av de ned­häng­an­de trå­dar­na. Fast de har kul ..!

Den pre­sta­tions­in­rik­tad e trä­ning­en är en täv­ling mot och med dig själv!

Ut­bu­det av yo­ga­klas­ser väx­ter över he­la lan­det.

Trä­ning som bå­de ger re­sul­tat och fö­re­byg­ger ska­dor är po­si­tivt, me­nar Gustav Willberg.

I de nya ty­per­na av trä­ning kan du bli bra på allt du gör.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.