Kloc­kan 06 är tid för sex

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL - TEXT: LIN­DA NEWNHAM FOTO: SHUTTERSTOCK

Du kanske trod­de att du har sex när du har lust (bok­stav­li­gen). Att det hand­lar om spon­ta­ni­tet och ener­gi­er. Men en­ligt fors­kar­na har vå­ra krop­par si­na eg­na in­bygg­da kloc­kor och per­fek­ta ti­der för näs­tan allt: sömn, sex och städ­ning!

HÄR ÄR BÄS­TA TI­DEN ATT: HA SEX = Ti­digt på mor­go­nen!

Kvin­nors och mäns sex­lust pe­a­kar på oli­ka ti­der, och det finns ba­ra ett li­tet föns­ter då bå­das krop­par gär­na vill lig­ga. Mäns testos­te­ron­ni­vå­er ökar un­der nat­ten – med mel­lan 25 och 50 pro­cent! En kvin­na där­e­mot mås­te faj­tas mot hö­ga ni­vå­er av sömn­hor­mo­net me­la­to­nin på mor­go­nen. Fast vi har ock­så testos­te­ron som boos­tar sex­lus­ten. När so­len bör­jar tit­ta fram på­ver­kas den­na hor­mon­pro­duk­tion po­si­tivt, en­ligt en stu­die i Bri­tish me­di­cal jour­nal. Där­för är mor­go­nen bäs­ta stun­den att lig­ga. Dess­utom är vå­ra ener­gi­ni­vå­er på topp då och men­talt är man in­te in­ne i var­da­gens stress och strul än, så på mor­go­nen, kring kloc­kan 06.00 är den per­fek­ta ti­den. Då har ni även störst chans att få or­gasm!

KLI­VA UPP = Kl. 07.35

Brit­tis­ka UK sleep re­port, som tit­tar på sömn­va­nor, fin­ner att 07.35 är me­del­ti­den för när brit­ter kli­ver upp, en­ligt Daily Mail. An­led­ning­en till att vi vak­nar då är att vi går in i en lät­ta­re sömn, till skill­nad från den dju­pa­re Rem-söm­nen. Fram­för allt för oss som bor på en mörk plats på jord­klo­tet är det bra att kom­ma upp i tid, så att vi har stör­re chans att få det lil­la sol­ljus som er­bjuds.

VÄGA SIG = Så snart du vak­nat

Det är kanske ing­en di­rekt över­rask­ning, men det är smar­tast att väga sig på mor­go­nen, ef­ter att man har gått på toa och in­nan man klär på sig. Det be­ror ock­så på att du un­der nat­ten går ner i vikt, au­to­ma­tiskt, ut­an mins­ta in­sats, ef­tersom krop­pen på nat­ten för­lo­rar vat­ten när du svet­tas och an­das ut fuk­tig luft, en­ligt ma­ga­si­net Wo­mans day. Den tip­sar ock­så om att om du ba­ra so­ver fy­ra–fem tim­mar per natt så för­lo­rar du den här ef­fek­ten. Bör­ja i stäl­let med att so­va sju–åt­ta tim­mar, det kom­mer tro­li­gen att ha stör­re ef­fekt på vik­ten!

SE SNYG­GAST UT = Ti­dig för­mid­dag

De fles­ta som sö­ker kär­lek häng­er i ba­ren kvälls­tid, men kvin­nor ”snygg-pe­a­kar” fak­tiskt på för­mid­da­gen, kring kloc­kan 10. Då dof­tar vi fräscht, hå­ret är ny­t­vät­tat och ma­sca­ran har in­te nötts bort. Kring ­kloc­kan 16, när stres­sen fres­tat på, är den stund på da­gen då vi glän­ser som minst, skri­ver Daily Mail och hän­vi­sar till stu­di­er gjor­da av hud­vårds­spe­ci­a­lis­ter.

TA EN TUPP­LUR = Lunch­tid

På lun­chen bru­kar man äta och skyn­da sig ut för att ut­rät­ta ären­den el­ler ringa pri­va­ta te­le­fon­sam­tal. Egent­li­gen bor­de du läg­ga dig ner en stund, för mitt på da­gen bör­jar kropps­tem­pe­ra­tu­ren sjun­ka och tall­kottskör­teln bör­jar pro­du­ce­ra små mäng­der av sömn­hor­mo­net me­la­to­nin. Märk­ligt kan tyc­kas, men fors­kar­na tror att det­ta stam­mar från vå­ra för­fä­der i Afri­ka. De var hjälp­ta av att so­va sig ige­nom hettan mitt på da­gen.

STÄ­DA HU­SET = Tre­ti­den

Var­för skul­le det­ta va­ra per­fek­ta ti­den att ta fram damm­su­ga­ren? Jo, ”Det är ti­den då ko­or­di­na­tio­nen är som bäst och hu­mö­ret är up­pe”, för­kla­rar Mi­chael Smo­len­sky, för­fat­ta­re till boken The bo­dy clock gui­de to bet­ter he­alth.

Dess­utom fylls krop­pen på med en­dor­fi­ner, hor­mon som re­du­ce­rar smär­ta – så det är okej att ta i. Är ditt hem re­dan damm­fritt och un­dan­ploc­kat kan du an­vän­da ti­den till att gö­ra pil­li­ga sa­ker, som att sy, ef­tersom hand- och ögon-ko­or­di­na­tio­nen är så bra.

TRÄ­NA = Strax ef­ter job­bet

Viss­te du att 80 pro­cent av al­la olym­pis­ka re­kord sätts ti­dig ef­ter­mid­dag? Vår fy­sis­ka ka­pa­ci­tet är hög­re då och vår risk att ska­das läg­re, en­ligt boken The bo­dy clock gui­de to bet­ter he­alth.

Vå­ra musk­ler har hun­nit vär­mas upp, vil­ket gör dem späns­ti­ga­re, och vår lung­ka­pa­ci­tet är hög­re än kring lunch­tid. Så ut och kut’ när du ­stämp­lat ut!

BLI GRA­VID = Bo­li­bom­pa­tid! Vi viss­te det! Det är in­te för in­te som Bo­li­bom­pa sänds kloc­kan 18. Nå­gon tänk­te up­pen­bar­li­gen till när den tv-ta­blån la­des. För in­te nog med att bar­nen är helt fo­ku­se­ra­de på tv då, och möj­lig­he­ter till snab­bis ges, så vi­sar stu­di­er från uni­ver­si­te­tet i ita­li­ens­ka Mo­de­na att sper­mi­er­na är som po­ten­tast kring kloc­kan 18.30. Mer än 75 pro­cent av män­nen ha­de en hög­re kon­cent­ra­tion av snab­ba sper­mi­er ti­digt på kväl­len. FÖ­DA BARN = 04.30 Visst är det kons­tigt, men de fles­ta barn, värl­den över, föds nå­gon gång mel­lan kloc­kan 03.00 och 05.00. Krop­pen är fi­nur­lig – att sta­tisti­ken ser ut så här be­ror på att det är den i sär­klass säk­ras­te ti­den att fö­da, för kvin­nans hjär­na och kropp är max­i­malt av­slap­pan­de då, och smär­tan tar li­te mind­re på grund av de hö­ga vär­de­na av sömn­hor­mo­net me­la­to­nin som finns i krop­pen vid den ti­den.

för Kol­la kloc­kan tim­me du ­tim­me, så vet du hur le­ver li­vet fullt ut!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.