3 öv­ning­ar för snygg rygg

Nu vill vi ha en snygg rygg! På kö­pet får du bätt­re håll­ning och mer ener­gi! Här är tre öv­ning­ar du lätt gör hem­ma.

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL - AV MALIN NY­LÉN FOTO: RIC­KARD L ERIKS­SON Tack till Scan­dic Grand Cen­tral

Upp­lägg: Uppre­pa var­je öv­ning 10–15 gång­er (öv­ning 2 10–15 gång­er på var­de­ra si­da, öv­ning 3 10–15 ro­ta­tio­ner åt var­je håll). Vi­la kort mel­lan öv­ning­ar­na. Kör pro­gram­met i tre varv.

tge. Gört: Ligg rak på ma­gen på gol­vet med lätt an­spänd bål samt sä­te och sträck ut ar­mar­na fram­för dig. Slapp­na av i nac­ken och rik­ta blic­ken mot gol­vet. Res över­krop­pen mot ta­ket me­dan du brös­tar upp, och dra ar­mar­na bak­åt. Håll kvar i en se­kund i max­lä­get, håll emot på ner­vä­gen och skjut fram ar­mar­na. Här ska det ta: I ned­re- och öv­re rygg­par­ti, in­vol­ve­rar ax­lar och 1 Rygg­res­ning med rod­drag Tar 10 mi­nu­ter – mind­re än en pro­cent av din dag! Tips!

Gört: Stå rak, upp­rätt i höft­bred po­si­tion och ar­mar­na fix­e­ra­de rakt ut. Bör­ja ro­te­ra fram­åt i små cirk­lar 10–15 gång­er och byt se­dan håll. Här ska det ta: Bra rör­lig­hets­öv­ning för tröt­ta kon­tor­sax­lar som be­hö­ver få igång blod­cir­ku­la­tio­nen. Även känd som upp­värm­nings­öv­ning i id­rotts­sam­man­hang. Stå­en­de arm­ro­ta­tion 3

Gört: In­ta po­si­tion som en van­lig arm­häv­ning. Pu­ta in­te med rum­pan och svan­ka in­te ryg­gen. Pla­ce­ra hän­der­na i höjd med ax­lar­na. Hän­der­na ska va­ra så brett isär att vin­keln i arm­bå­gen blir nit­tio gra­der i slut­lä­get. Pres­sa dig upp, lyft en arm och sträck den mot ta­ket, he­la över­krop­pen ro­te­rar med. Följ han­den med blic­ken. Vänd till­ba­ka, sänk dig ner mot gol­vet och gör om på sam­ma sätt med mot­satt si­da. Här ska det ta: Ar­mar, ax­lar, bål och ba­lans. Tips! Blir lät­ta­re med föt­ter­na brett isär, än­nu lät­ta­re om du stäl­ler dig på knä­na. Arm­häv­ning med ro­ta­tion 2

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.