Länge le­ve le­vern!

Den är ett av krop­pens vik­ti­gas­te or­gan, men de fles­ta tar dess funk­tio­ner för gi­vet. Vill du må bra och le­va ett långt liv ska du äls­ka din le­ver li­te ext­ra. Vi vet hur.

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL - TEXT: KA­TA­RI­NA WEN­DE­LIN FOTO: SHUTTERSTOCK Käl­lor: Om Ma­ga­zi­ne, Le­vern.se, Wi­ki­pe­dia, HBL, La­pa­rosco­pic.md

Att­din le­ver tar hand om di­na pa­ra­plyd­rin­kar – och kan ska­das av över­dri­ven al­ko­hol­kon­sum­tion – viss­te du, men vet du att le­vern spe­lar en stör­re roll när det kom­mer till din kropps äm­nes­om­sätt­ning? Det är här matspjälk­ning­en får väl­be­höv­lig hjälp när pro­te­i­ner, soc­ker och fett tas om hand. Le­vern ser ock­så till att du får en jämn ström av blod­soc­ker och den pro­du­ce­rar dess­utom pro­te­i­ner och fet­ter som and­ra or­gan i din kropp be­hö­ver. Men i le­vern bryts ock­så krop­pens al­la gif­ter ner, lik­som ex­ter­na tox­i­ner som mil­jö­gif­ter. Här om­sätts dess­utom de lä­ke­me­del vi får i oss och var­je mi­nut pas­se­rar minst 1,5 li­ter blod ge­nom or­ga­net, för att re­nas. Att du tar väl hand om lil­la le­vern är där­för helt nöd­vän­digt. För myc­ket al­ko­hol, fet kost och att rö­ra för li­te på sig kan or­sa­ka fett­le­ver. Obe­hand­lad kan fett­le­ver le­da till skrump­le­ver, vil­ket i sin tur ökar ris­ken för can­cer. Le­vern har dess­utom en ma­ka­lös för­må­ga att re­pa­re­ra sig själv (finns det nå­got det här or­ga­net in­te fix­ar?!). Ef­ter ba­ra två al­ko­hol­fria vec­kor mins­kar till ex­em­pel det fett som sam­lats i le­vern märk­bart. Den kan ock­så för­nya sin för­stör­da väv­nad. Att detoxa är där­för ing­et mås­te

”Men le­vern har ock­så en ma­ka­lös för­må­ga att re­pa­re­ra sig själv”

– le­vern fix­ar det på egen hand. Att där­e­mot un­der­lät­ta ar­be­tet ge­nom att äta rätt och mo­tio­ne­ra, är livsvik­tigt. Är du su­gen på mer än ba­ra en vit må­nad är ma­ten ne­dan den din le­ver, och för­res­ten he­la krop­pen, suk­tar ef­ter.

MINS­KA: • Fri­te­rad mat • Rök­ning • Konst­gjor­da söt­nings­me­del • Ost på komjölk • Hel- och halv­fab­ri­kat Knäck en nöt och lev li­vet!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.