Frå­ga trä­na­ren

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL -

Jag sit­ter på en kon­tors­stol da­gar­na i än­da och bör­jar få pro­blem med ryg­gen. Jag är helt sä­ker på att smär­tor­na och stel­he­ten be­ror på mitt stil­la­sit­tan­de jobb, men jag be­hö­ver ju kun­na sit­ta där på sto­len. Vad ska jag gö­ra? Bäs­ta, Ca­ro­li­ne

SVAR: Var­för sit­ta när man kan stå? När du sit­ter ner ökar tryc­ket på dis­kar­na mel­lan ko­tor­na och kan i värs­ta fall le­da till disk­brock. Mitt tips är att du ta­lar med din ar­bets­gi­va­re och an­ting­en in­för­skaf­far en er­go­no­misk stol som hjäl­per dig att sit­ta ak­tivt, al­ter­na­tivt att du får ett hö­joch sänk­bart skriv­bord, så att du kan va­ri­e­ra mel­lan att sit­ta och stå. En trev­lig bi­ef­fekt av att stå är att din fett­för­brän­ning ökar med fle­ra pro­cent. Jag tyc­ker ock­så att du ska styr­ke­trä­na lätt – he­la krop­pen med fo­kus på bra öv­ning­ar för tröt­ta och ste­la kon­tor­sax­lar och rygg (ej cross­fit, som har hög skaderisk). Bå­de för att stär­ka musk­ler­na och för att öka blod­cir­ku­la­tio­nen. Som oträ­nad/ny­bör­ja­re finns det bra och säk­ra ma­ski­ner. Bra rygg- och ax­elöv­ning­ar är ex­em­pel­vis rodd-drag, rygg­res­ning­ar, lats­drag, bak­si­da ax­lar, sit­tan­de han­tel­lyft åt si­dan, sh­rugs med hant­lar, med me­ra. Va­ri­e­ra gär­na med ro­li­ga grupp­trä­nings­pass!

HUR FÅR JAG ORK ATT TRÄ­NA I MÖRK­RET?

Jag har trä­nat he­la vå­ren, som­ma­ren och hös­ten – jag går på po­wer­walk och jog­gar. Men nu i mörk­ret blir jag trött, håg­lös och kom­mer in­te ut. Vad ska jag gö­ra? Gil­lar att va­ra ute i fris­ka luf­ten, men in­te att gå på pass på gym. Cla­ra

SVAR: Många blir tröt­ta­re på hös­ten på grund av mörk­ret. Mitt tips är att för­sö­ka så gott det går att ta va­ra på dags­lju­set. Se över di­na trä­nings­ti­der: Kanske har du möj­lig­het att pe­ta in en lunch­pro­me­nad/-jogg? Det kan räc­ka med 20 mi­nu­ter för att ge ef­fekt. Puls­hö­jan­de trä­ning är ext­ra vik­tigt un­der den­na mör­ka pe­ri­od för att få upp di­na se­ro­to­nin- och en­dor­fin­ni­vå­er. Kanske kan det va­ra en idé äta ext­ra D-vi­ta­min, äta en ext­ra frukt till mel­lis och att du läg­ger dig li­te ti­di­ga­re på kväl­len? Se kropp och själ som en hel­het. Ibland kan man må bra av att se över sin di­sci­plin.

VAD SKA JAG VÄL­JA I SKODJUNGELN?

In­neskor, ”wal­kings­kor”, lö­par­s­kor, skor för as­falt, skor för ter­räng, vin­ter­spring­s­kor… Hur många par ska man ha egent­li­gen? Dess­utom sägs det att man ska by­ta skor en gång om året. Jag har in­te råd! Vad ska jag pri­o­ri­te­ra? Tack­sam för hjälp! Häls­ning­ar San­na

SVAR: En funk­tio­nell sko och en sport-bh med la­gom sup­port är all­ra vik­ti­gast i trä­nings­gar­de­ro­ben för oss kvin­nor. Man ska ab­so­lut in­te un­derskat­ta fot­häl­sans be­ty­del­se och ju äld­re vi blir desto vik­ti­ga­re blir det med funk­tio­na­li­tet för att vi ska slip­pa pro­blem lång­sik­tigt. Men för att be­sva­ra din frå­ga be­hö­ver jag stäl­la en mot­frå­ga: Vad be­hö­ver du skor­na till mer spe­ci­fikt? Vil­ken sko du be­hö­ver be­ror helt på vad du gör och på vil­ket un­de­lag. Löp­trä­nar du el­ler ska du trä­na högin­ten­si­va gym­pa­pass i sal? Ef­tersom du ver­kar ha en be­grän­sad bud­get skul­le jag re­kom­men­de­ra en bra lö­par­sko runt 500-lap­pen. Den fun­kar till det mesta. Dock kan det va­ra bra med två par skor ef­tersom man in­te får ha ute­skor in­om­hus på gym. Så kanske en lö­par­sko och en däm­pad trä­nings­sko? Själv trä­nar jag näs­tan all­tid i lö­par­s­kor, oav­sett trä­nings­form (löp­ning, gym el­ler grupp­trä­ning). Asics skor är de bäs­ta för mig, men de är li­te dy­ra­re. Sauco­ny är ock­så grym­ma. An­nars har Ni­ke helt okej skor i re­la­tion till pri­set. Mitt tips är att du le­tar på rea el­ler åker till en out­let och le­tar ef­ter fjol­å­rets mo­del­ler.

”En trev­lig bi­ef­fekt av att stå är att fett­för­brän­ning­en ökar”

Bra lö­par­s­kor är halk­fria och fun­kar i så­väl snö som sol. Dess­utom kan du ha dem på in­om­hus­t­rä­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.