Zand­ra ut­veck­las – ­vägen ur glu­ten­träs­ket

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL -

Krö­ni­kö­ren Zand­ra Lund­berg tes­tar glu­ten­fritt – och blir snab­ba­re i så­väl kropp som hu­vud!

Bröd är död. I al­la fall om du ska tro trend­di­e­ter­na som kom­mit och gått de se­nas­te åren. Lchf:ar­na har totalförbud och pa­leo- och Gi-an­häng­ar­na ser in­te hel­ler på ba­ge­ri­pro­duk­ten med bli­da ögon. I vis­sa kret­sar har mjöl bli­vit li­ka skam­ligt som att be­stäl­la in tre li­ter vis­pad gräd­de till ef­ter­rätt. Okej. Nu ska vi ta­la klar­språk, så slu­ta för guds skull att lä­sa om du är allt­för äc­kel­ma­gad. Tarm­spe­ci­a­lis­ten Andrea Pai­ge, som dri­ver fö­re­ta­get Li­ve for vi­ta­li­ty, me­nar att om ma­gen mår bra så ska vi baj­sa tre gång­er om da­gen. Vi kan sä­ga så här: jag baj­sar in­te tre gång­er om da­gen. Ett sätt att få ma­gen i bätt­re kon­di­tion är att tes­ta att ute­slu­ta glu­ten. Med glu­ten för­svin­ner ock­så myc­ket av vad jag ser som guld­kan­ten här i li­vet, ka­nel­bul­lar och små­ka­kor, men fram för allt: bröd. Jag har haft en av- och påre­la­tion med bröd se­dan ett par år till­ba­ka. Egent­li­gen vet jag in­te var­för jag bör­ja­de und­vi­ka det från förs­ta bör­jan, men för­mod­li­gen var det på grund av allt prat om att mjöl var det ”nya vi­ta gif­tet” och att jag ha­de en vag käns­la av att det emel­lanåt gav mig mag­knip.

Men ef­ter att ha va­rit duk­tig flic­ka i någ­ra da­gar har jag all­tid fal­lit till­ba­ka ner i bröd­träs­ket när det har ser­ve­rats en god lim­pa till sop­pan el­ler kafé­et haft en här­lig sur­degs­mac­ka på fru­kost­me­nyn. Mig ve­ter­li­gen har jag ald­rig va­rit ut­an glu­ten i tre vec­kor ti­di­ga­re i mitt vux­na liv, men nu är det dags. Mi­na tre förs­ta da­gar ut­an bröd svi­schar obe­märkt för­bi. Inga rost­mackscra­vings att ta­la om. Den sto­ra ut­ma­ning­en är lun­cher­na. Ret­fullt nog ställs det in en bröd­korg på

”Jag har ­all­tid fal­lit ner i bröd­träs­ket när det har ser­ve­rats en god lim­pa”

bor­det fö­re ma­ten, pre­cis när jag är så där all­ra vrål­hung­ri­gast. Jag vill ju ba­ra ta en li­ten, li­ten knäc­ke­bröds­ski­va med smör. ”Det kan väl än­då in­te va­ra så far­ligt?” re­so­ne­rar jag med mig själv och får ry­ta ifrån in­om­bords: ”skärp dig nu, det är ba­ra tre vec­kor tills du får äta bröd igen”. Jag kas­tar trå­nan­de blic­kar ef­ter min kom­pis som sät­ter tän­der­na i en väl­gräd­dad ba­gu­et­te.

Det är svårt att hänga med i glu­ten­sväng­en i dag. Forsk­ning­en har än­nu in­te kom­mit fram till hur il­la det är – om det nu är il­la över hu­vud ta­get. Jag mär­ker själv hur na­tur­ligt mi­na lunch- och mid­dags­säll­skap tar emot in­for­ma­tio­nen om att jag in­te äter glu­ten. Ett par sä­ger till och med att de ock­så för­sö­ker hål­la ne­re sitt mjölin­tag. Det är up­pen­bart att fler och fler av­står från glu­ten, trots att de in­te har en in­to­le­rans. Och många tyc­ker sig må bätt­re. – Det finns forsk­ning som vi­sar att det finns en typ av glu­ten­käns­lig­het som in­te är van­lig in­to­le­rans. Per­so­ner med mag­be­svär kän­ner of­ta att de mår bätt­re av en glu­ten­fri kost, sä­ger Andrea Pai­ge. Väl in­ne på vec­ka tre ut­an kän­ner jag de­fi­ni­tivt en skill­nad. Jag sak­nar in­te den där tunga, li­te klum­pi­ga käns­lan av att ha ett par bröd­ski­vor i ma­gen. Jag mär­ker ock­så att mi­na ögon­lock in­te är puf­fi­ga på mor­go­nen, som de bru­kar va­ra. En glad över­rask­ning är ock­så att min mage hålls plat­ta­re. I min glu­ten­kan­ta­de till­va­ro hän­der det rätt of­ta att den blir svul­len och tit­tar ut över byx­kan­ten fram­åt ef­ter­mid­da­gen. Nu hål­ler den sig på sin ur­sprung­li­ga plats he­la da­gen. När mi­na tre vec­kor har pas­se­rat känns krop­pen rik­tigt bra. Det känns ock­så som att jag bli­vit li­te aler­ta­re, mer klar i hu­vu­det. Och sva­ret på frå­gan som du egent­li­gen kanske in­te vill ve­ta är: ja, jag baj­sar of­ta­re. Jag har svårt att rätt­fär­di­ga för mig själv var­för jag egent­li­gen skul­le bör­ja äta glu­ten­pro­duk­ter igen. Men vi får se hur det går näs­ta gång ba­gu­et­te­kor­gen åker fram.

Åh­hh, dof­ten av färskt bröd ...

… så får stac­kars jag ”nöja mig” med färsk frukt.

Tarm­spe­ci­a­lis­ten Andrea Pai­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.