Så lu­rar du söt­su­get

Fast i soc­ker­sug och en pend­lan­de vikt? Det är in­te di­e­ter­na som tar dig ur den loo­pen. Ge­nom att bli kom­pis med ­hjär­nan kan du gå ner i vikt – för gott! Vi lär dig pro­gram­me­ra om hjär­nan och nå dröm­vik­ten!

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL - TEXT: EVA GUSSARSSON FOTO: SHUTTERSTOCK

Smart tän­kan­de och prak­tis­ka trix hjäl­per dig att pro­gram­me­ra om hjär­nan så att du lätt av­står soc­ker som in­te är bra för dig.

Den här gång­en är det på rik­tigt. Du har be­stämt dig – änt­li­gen ska du gå ner i vikt. För gott. Och det bör­jar rik­tigt bra. Du äter ba­ra li­te lätt­yog­hurt till fru­kost och hop­par ut­an pro­blem över fi­ka­brö­det till för­mid­dag­s­kaf­fet. Men fram­åt ti­dig ef­ter­mid­dag är det kört. Du blir så su­gen att du in­te kan stå emot, och när du väl släppt ef­ter på kon­trol­len fal­ler al­la spär­rar. Du or­kar in­te läng­re ut­an kläm­mer en Daim och en macka (el­ler tre, men säg ing­et). Kän­ner du igen sce­na­ri­ot? In­te kons­tigt, det där miss­lyc­kan­det är du näm­li­gen mer el­ler mind­re pro­gram­me­rad till. Det som hänt är att din hjär­na har ta­git över. När den väl har be­stämt sig är det näs­tan omöj­ligt att stå emot. Ditt su­perstar­ka be­lö­nings­sy­stem kic­kar in, det är hor­mo­ner och sig­nal­sub­stan­ser som bör­jar sty­ra. I sam­ma ve­va ham­nar det där med att du fak­tiskt skul­le vil­ja gå ner fem ki­lo väl­digt långt ner på pri­o­ri­te­rings­lis­tan … Den som vill väga mind­re får of­ta hö­ra att ”det hand­lar ba­ra om att vil­ja till­räck­ligt myc­ket”. Men ny forsk­ning vi­sar att det är näs­tan tvärtom. Med ren vil­je­kraft är det näs­tan dömt att miss­lyc­kas med att gå ner och att hål­la vik­ten. För det är in­te du som styr din hjär­na – det är den som styr dig. Och om den sä­ger att du ska äta så kom­mer du att gö­ra det så små­ning­om – även om du kanske för­sö­ker käm­pa emot in i det längs­ta.

Det smar­tas­te för den som vill gå ner i vikt för gott är allt­så att lä­ra sig mer om hur hjär­nan fun­ge­rar, me­nar hjärn­fors­ka­ren Mar­tin Ing­var, som till­sam­mans med Gu­nil­la Eldh även skrev boken Hjärn­koll på vik­ten.

Mar­tin Ing­var me­nar att med rätt knep är det gans­ka en­kelt att slu­ta äta för myc­ket. Lär du dig hur din hjär­nas be­lö­nings­sy­stem fun­ge­rar be­hö­ver du in­te bli ett of­fer för det. – Det bäs­ta sät­tet att be­käm­pa hjär­nans be­lö­nings­sy­stem är att ve­ta att det finns. Att jag har det här sy­ste­met in­om mig som ger mig mo­ti­va­tion att gö­ra en viss sak. Om jag till ex­em­pel äter snab­ba kol­hyd­ra­ter gör det mig över­mo­ti­ve­rad att gå ut och sö­ka ny fö­da, sä­ger Mar­tin Ing­var. Det här be­lö­nings­sy­ste­met som al­la har – men en del är käns­li­ga­re för – in­ne­bär att viss mat ökar pro­duk­tio­nen av oli­ka må bra-sub­stan­ser i hjär­nan. All­ra mest äls­kar hjär­nan soc­ker. När du äter en bul­le el­ler dric­ker juice tic­kar al­la sy­stem igång. Hjär­nan blir glad – och vill ha mer.

”All­ra mest äls­kar hjär­nan soc­ker”

Ett sätt att mot­ver­ka be­lö­nings­sy­ste­met är allt­så att in­te äta så myc­ket snab­ba kol­hyd­ra­ter. Men det finns fler sätt: Ta sce­nen här i bör­jan, när du släng­de i dig li­te lät­tyog­hurt till fru­kost. Yog­hur­ten har en söt smak, vil­ket krop­pen upp­fat­tar som att den får soc­ker och star­tar in­su­lin­pro­duk­tio­nen. Den är dess­utom lätt­fly­tan­de, vil­ket ger snabb ef­fekt, och den in­ne­hål­ler knappt nå­got fett, vil­ket är synd ef­tersom fett mät­tar och mins­kar ris­ken för

att du ska bli su­gen på mer. För­mid­dag­s­kaf­fet en stund se­na­re ger en ad­re­nali­nut­sönd­ring som gör att du in­te kän­ner att du fak­tiskt bör­jar bli hung­rig. Vil­ket be­ty­der att krop­pen sig­na­le­rar svält när det väl är dags för lunch.

Du har verk­li­gen bäd­dat för en rik­tig blod­soc­ker-ber­goch dal­ba­ne-ef­ter­mid­dag. Det be­röm­da ef­ter­mid­dags­dip­pet när blod­sock­ret sjun­ker från sin topp­ni­vå blir näs­tan out­härd­ligt och omöj­ligt att stå emot. Vill du kla­ra dig ge­nom he­la da­gen är det bäs­ta, me­nar Mar­tin Ing­var, att bör­ja mor­go­nen rätt: ät en bra fru­kost som in­te trig­gar igång be­lö­nings­sy­ste­men. – Nyc­keln är att kla­ra sig så länge som möj­ligt un­der da­gen. Och att in­te äta allt­för sent så att man so­ver bra. En­kelt, el­ler hur? Men det finns fler enk­la knep som mot­ver­kar att hjär­nan för­sö­ker få dig att äta fel. Och det är de små kne­pen som är kne­pet, sä­ger Mar­tin Ing­var. – Det är de små ste­gens tak­tik som gör att man kom­mer fram­åt.

Bli din egen chef. Det be­hö­ver in­te va­ra sock­ret som be­stäm­mer. Det kan va­ra du.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.