Frå­ga stjär­nor­na: ­må­na­dens astro

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL -

Låt in­te tem­pot dra i väg. Du är stres­stå­lig men när da­gar­na in­te rik­tigt räc­ker blir det svårt när män­ni­skor runt dig änd­rar si­na pla­ner. Det vik­ti­gas­te är att in­te lå­ta ju­len över­ras­ka dig, för då blir det oer­hört tufft ef­ter 21/12. Sprid ut stö­ket från Lu­cia och fram­åt, un­na dig la­ta da­gar över själ­va hel­gen och njut av lyf­tet du får i mel­lan­da­gar­na. För även om di­na bäs­ta da­gar är fö­re 20/12 så kom­mer de ro­li­gas­te ef­ter 29/12 och ny­års­fes­ten kan bli en lustra­ket av flir­tig gläd­je. Per­fekt års­slut. Trä­ningstip­set: Yo­ga, sim­ning el­ler pi­la­tes. All ener­gi­stär­kan­de och smi­dig­hets­ba­se­rad id­rott som stär­ker krop­pen och ger sjä­len frid lyf­ter. Din Well­ness- dag:

Bäs­ta shop­ping­da­gen, gär­na med vän­ner, är 19/12. Njut ju­len av­stres­sad och fes­ta ut året 31/12.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.