Vi tes­tar snabbsop­por

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL - AV: JO­SE­FI­NE JO­NAS­SON Jo­se­fi­nes kom­men­tar:

Am­bi­tio­nen är för­stås hem­la­gat och väl­kom­po­ne­rat. Men ibland spric­ker pla­ne­ring­en. Tack och lov då att det finns rik­tigt bra snab­ba lös­ning­ar! Att la­ga sin egen mat gör att man har full koll på vad man stop­par i sig. I den bäs­ta av värl­dar har man all­tid bå­de tid och lust att la­ga det man ska äta. Själv­klart fyl­ler man dess­utom fry­sen med hem­la­gat till de da­gar då nå­got an­nat kom­mer emel­lan. In­te rik­tigt va? Att ha en fär­dig sop­pa på lut hem­ma i ky­len gör att man kan få i sig bra mat även de da­gar man in­te hin­ner gö­ra nå­got själv. Men vil­ken sop­pa ska man väl­ja? Är al­la li­ka bra? Jag har jäm­fört sop­por­na som de är för att se hur väl de kla­rar sig ut­an kom­ple­ment. Med upp­back­ning av grovt bröd och/ el­ler kal­kon/skin­ka/kokt ägg/keso el­ler lik­nan­de, kla­rar sig fak­tiskt al­la sop­por­na väl­digt bra. Om man ska äta allt el­ler de­la be­ror på vil­ket ener­gi­be­hov man har och vad man ser­ve­rar till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.