”Säg till di­na nä­ra att du tyc­ker om dem”

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL -

När min älds­ta son var fem år köp­te jag en jät­te n ko­stym till ho­nom. Det var ingen­ting jag nor­malt skul­le le­ta e er, men den ha­de an­vänts i en mo­deplåt­ning med barn, den var an­norlun­da och jag ck den bil­ligt. Det var en glitt­rig ka­vaj, vit skjor­ta, svart uga och ett par väl­pres­sa­de svar­ta byx­or. Så him­la gul­ligt! El­ler tu , be­ro­en­de på vem som be­skri­ver den. So­nen sat­te på sig klä­der­na och ställ­de sig framför spe­geln. När han såg sig själv bör­ja­de ha­kan gup­pa och med gråt i rös­ten sa han: ”Al­la kom­mer att skrat­ta åt mig”. Na­tur­ligt­vis åk­te ko­sty­men snabbt av och in i en gar­de­rob. Ett par år se­na­re var lil­le­bror stor nog att pro­va den – vil­ket han gjor­de med gläd­je. Han tog kli­vet fram till spe­geln och ... ta­daaa! Vil­ken suc­cé! Han var så lyck­lig och stolt att om den ba­ra ha­de hål­lit för det så skul­le han gär­na ha ha ko­sty­men var­je dag. Vad be­rod­de det på, att två sys­kon i sam­ma fa­milj, med 1,5 års ål­ders­skill­nad, re­age re­a­ge­ra­de så oli­ka? Vi är rätt säk­ra på att vi be­hand­la­de dem li­ka, och ing­en av dem ver­ka­de osä­ker. Var det helt en­kelt de­ras per­son­lig­he­ter som skilj­de sig åt? Hand­la­de det om själv­käns­la? Jag vet in­te. Men kanske är man som för­äl­der så ex­al­te­rad in­för förs­ta bar­net att man är oav­bru­tet för­tjust och öser ur sig be­röm för mins­ta lil­la ord bar­net sä­ger, mins­ta rö­rel­se det lär sig. Man vi­sar in­tres­se för allt som bar­net gör, i stäl­let för att en­bart se till vem det är. Käns­lan av att in­te du­ga, el­ler att ba­ra va­ra osyn­lig, kan be­ro på så myc­ket. Den nns mest hos tje­jer, sä­ger en del. Men jag und­rar om det in­te sna­ra­re hand­lar om att kil­lar göm­mer sig li­te skick­li­ga­re, har en tjoc­ka­re fa­sad och för­vän­tas fö­re­fal­la säk­ra och obe­rör­da. Oav­sett vil­ket, är det vik­tigt att vi gör nå­got åt den orätt­vi­sa kri­tik som så många rik­tar mot sig själ­va och som är så grym. Se dig om. Se dem som står dig nä­ra. Vet de om att du tyc­ker om dem? Läs ar­ti­keln om själv­käns­la i det här num­ret och fun­de­ra på om den hand­lar om nå­gon du kän­ner. El­ler kanske om dig själv? I så fall öns­kar jag att du tar den till dig. Det är du värd.

Bir­git a BIR­GIT­TA WESTERBERG RE­DAK­TÖR

”Kil­lar göm­mer sig li­te skick­li­ga­re”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.