Hur (o)nyt­tigt är nöt­smör?

Är du en sån som gär­na kör ner pek­fing­ret i jord­nöts­smö­ret när du kom­mer hem och är hung­rig? El­ler vå­gar du in­te ens pro­va nöt­smör? Well­ness tes­tar – se om du hit­tar en ny, nyt­tig fa­vo­rit!

Wellness (Aftonbladet) - - SIDAN 1 - AV JO­SE­FI­NE JO­NAS­SON

Jo­se­fi­nes kom­men­tar: I takt med att nöt­ter har fått ett väl­för­tjänt bra ryk­te har ock­så nöt­pro­duk­ter sti­git i gra­der­na. Från det tra­di­tio­nel­la jord­nöts­smö­ret med mer soc­ker än bra fett, till nöt­smör som be­står av just ba­ra nöt­ter. El­ler? Hur bra är nöt­smör och in­ne­hål­ler de verk­li­gen ba­ra nöt­ter? Fy­ra av fem smör i testet är rik­tigt bra och skill­na­der­na lig­ger i nöt­ter­na och in­te i till­verk­ning­en. De är näst in­till lik­vär­di­ga och det som skil­jer dem åt är ba­ra små­sa­ker. Tän­ker man sig att ha smö­ret på mac­kan, som smör och på­lägg i ett, bör det in­ne­hål­la både bra pro­te­in och fett. Det är det jag har tit­tat ex­tra på i testet.

Jorå, den kan va­ra en njut­ning om du väl­jer rätt sort!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.