På om­sla­get

Ef­ter ett par års för­äld­ra­le­dig­het kän­ner sig häl­so­pro­fi­len Ju­lia Fors re­do att ta nya tag, sat­sa på kar­riä­ren och spri­da sin häl­so­fi­lo­so­fi i nya ka­na­ler.

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL - TEXT: PÄR JO­NAS­SON FOTO: MI­KAEL GUSTAVSEN STY­LING: HE­LE­NA ZET­TERQUIST HÅR & MA­KE­UP: AN­NA FRID

En tu hän­del­se när Ju­lia var ny­bli­ven mam­ma ck hen­ne att in­se vad som är rik­tigt vik­tigt i li­vet.

För två år se­dan blev häl­so­pro­fi­len Ju­lia Fors mam­ma till lil­la Va­le­rie, nå­got som så klart in­ne­bar en stor för­änd­ring i hen­nes liv. Bland an­nat skro­ta­de hon sin otro­ligt po­pu­lä­ra blogg för att kun­na äg­na mer tid åt fa­mil­jen. – Jag tyc­ker än­då in­te att det har va­rit så dra­ma­tiskt att bli mam­ma, sä­ger Gö­te­borgstje­jen Ju­lia Fors när vi ses un­der hen­nes kor­ta Stock­holmsvi­sit. – Jag har verk­li­gen ta­git det lugnt, ta­git ett steg tillbaka och gil­lar det li­vet. Men det går in­te att stic­ka un­der stol med att mam­ma­till­va­ron fick en rik­tigt dra­ma­tisk start när hon och ma­ken Jo­na­tan drab­ba­des av en stor brand i sitt ny­bygg­da hus. – Vi ha­de bott i hu­set i ba­ra en vec­ka när det plöts­ligt bör­ja­de brin­na i en pryd­nads­spis när vi satt och åt mid­dag. Vi för­sök­te släc­ka, men det gick in­te. Sex brand­bi­lar kom dit, men he­la hu­set blev trots det för­stört. Det var en gans­ka tuff start på vårt hus­liv!

Hur på­ver­ka­de den hän­del­sen dig?

– Jag lär­de mig att ma­te­ri­el­la sa­ker in­te be­ty­der någon­ting jäm­fört med liv och häl­sa. Där stod jag med min dot­ter på ar­men och såg hur allt vi äg­de höll på att gå upp i rök. När brand­män­nen kom sa de: ”Nu har ni fem mi­nu­ter på er att springa in och häm­ta det all­ra mest vär­de­ful­la.” Det jag lyc­ka­des få med mig var ett par fo­to­al­bum och da­torn.

Jag gis­sar att ni in­te har skaf­fat en ny pryd­nads­spis ef­ter det­ta?

– Själv­klart in­te, även om bran­dor­sa­ken var ett till­verk­nings­fel. Och jag har bli­vit väl­digt no­jig vad gäl­ler tän­da ljus. Nu har jag i stäl­let in­ve­ste­rat i elekt­ris­ka ljus. Fa­mil­jen fick bo ett halv­år i en lå­nad lä­gen­het me­dan hu­set bygg­des upp på nytt. Nu har Ju­lia lagt det­ta

bakom sig och kän­ner att även li­vet som för­äld­ra­le­dig på hel­tid bör­jar li­da mot sitt slut. – Jag har lan­dat, och min dot­ter har bör­jat på da­gis, så jag kän­ner att det bör­jar bli dags att ta näs­ta steg i min kar­riär, i Ju­lia Fors AB om man så sä­ger. Jag är re­do och su­gen på att ta nya tag.

Be­rät­ta!

– Jag be­hö­ver ut­ma­na mig själv och gö­ra nya sa­ker; jag tänk­te ut­fors­ka bu­si­ness-si­dan av mig själv. Just nu hål­ler jag på att ut­veck­la en livs­me­dels­pro­dukt till­sam­mans med min svä­gers­ka. Jag kan in­te be­rät­ta vad det är än, men kan som led­tråd sä­ga att jag tyc­ker att det är svårt att hit­ta nyt­ti­ga och sam­ti­digt go­da mel­lan­mål som man kan slänga ner i väs­kan när man är på språng. Det är ett tom­rum vi vill fyl­la. Vi hop­pas att det blir klart un­der näs­ta år. Ju­lia sä­ger att hon ska fö­re­lä­sa och an­ord­na häl­so­e­vent, och hon är i start­gro­par­na för att star­ta sin egen häl­so­por­tal på nä­tet. In­te hel­ler de­tal­jer­na runt den är helt kla­ra, men håll ögo­nen öpp­na un­der vå­ren. Un­der för­äld­ra­le­dig­he­ten har Ju­lia va­rit mån om att ock­så få li­te egen­tid, nå­got små­barns­för­äld­rar bru­kar ha väl­digt ont om. – Egen­tid är jät­te­vik­tigt, men det be­hövs in­te all­tid så myc­ket. Det kan räc­ka med tio mi­nu­ter så att du får ett li­tet and­nings­hål. Att ta en li­ten pro­me­nad, gär­na med hun­den, är o a pre­cis la­gom. Ett an­nat and­nings­hål för Ju­lia är trä­ning­en. – Den är väl­digt vik­tig. Jag kän­ner di­rekt på mitt psy­ke när jag in­te trä­nar; jag får säm­re tå­la­mod och kor­ta­re stu­bin. Jag blir en myc­ket mer oskön per­son. Trä­ning byg­ger upp och stär­ker en li­ka myc­ket men­talt som fy­siskt. Att kla­ra den där ex­tra­kilo­me­tern el­ler lyc­kas ly a en li­te tyng­re vikt – var­je så­dan grej är stär­kan­de även psy­kiskt. Det är det som är så hä igt med trä­ning!

Du har sagt att din trä­nings­mo­ti­va­tion har änd­rats, att ut­se­en­det in­te är en li­ka stark driv­kraft som ti­di­ga­re?

– Pre­cis. Det är in­te fel med att ha ett ut­se­en­de­ba­se­rat mål ock­så, al­la gil­lar att se bra ut, att se hur trä­ning­en ger kon­kre­ta re­sul­tat. Men det är vik­tigt att ock­så ha ett hälso­mål med trä­ning­en, för det är det som i slutän­dan får dig att trä­na re­gel­bun­det, som hjäl­per till att gö­ra trä­ning­en till en livs­stil. Ju­lia är ing­et fan av kort­sik­ti­ga mål som ”be­ach 2016” och hon tyc­ker att man bör se på trä­ning­en som en be­lö­ning till sig själv i stäl­let för ett mås­te som ska boc­kas av. – Käns­lan ska va­ra ”gud vad här­ligt att jag får gö­ra det här nu”. Det blir mer krav­löst att trä­na då, och du får mer ener­gi. Men som all­tid re­kom­men­de­rar jag att man ska lyss­na på sin kropp; du kanske in­te be­hö­ver kö­ra det där sten­hår­da cross t-pas­set just när du är li­te häng­ig, det kanske räc­ker med nå­got lät­ta­re? Om du är schyst mot dig själv och har kär­le­ken till dig själv som ut­gångs­punkt så fal­ler allt på plats på ett na­tur­ligt sätt, sä­ger Ju­lia och ut­veck­lar sitt re­so­ne­mang: – Min in­ställ­ning är att jag trä­nar för li­vet. Det är ing­en quick x för mig. Jag trä­nar för att må bra, in­te för att det är ett mås­te. Det spe­lar in­te så stor roll om det blir ba­ra ett trä­nings­pass un­der en vec­ka, och kanske tre pass näs­ta. I läng­den jäm­nar det ut sig. Men jag för­sö­ker rö­ra på mig och va­ra ak­tiv på nå­got sätt var­je dag. Det kan va­ra en pro­me­nad, li­te stretching el­ler yo­ga.

Vad trä­nar du helst?

– Vi har ett gym i vårt pool­hus. Där nns allt jag be­hö­ver, som löp­band, speg­lar, gum­mi­golv och vik­ter. Det är min lil­la oas, och van­li­gast är nog att jag gör yo­ga där. Men jag går ibland även på grupp­trä­nings­klas­ser, det tyc­ker jag ger här­lig ener­gi. Jag älskar dans­klas­ser

”Min in­ställ­ning är att jag trä­nar för li­vet, det är ing­en quick x för mig”

och cross t-in­spi­re­ra­de pass. Var­je fre­dag trä­nar Ju­lia till­sam­mans med si­na två svä­gers­kor i pool­hu­set, och då har de hjälp av en pt. – Det är så him­la ro­ligt! Är man tre så är det all­tid nå­gon som är pep­pad och kan in­spi­re­ra de and­ra.

Trä­nar du med din man ock­så?

– Han är mer sport­in­tres­se­rad och spe­lar ten­nis, golf och innebandy, så nej, ty­värr in­te. Jag är to­talt vär­de­lös på bollspor­ter dess­utom. Från trä­ning är ste­get till mat in­te så långt – även det ett av Ju­lia Fors sto­ra in­tres­sen och kun­skaps­om­rå­den. Hon be­rät­tar li­te om sin mat lo­so . – Det vik­ti­gas­te är att ma­ten ger ener­gi i stäl­let för att ta ener­gi. Se­dan tyc­ker jag att folk krång­lar till det när det gäl­ler mat, ex­em­pel­vis ge­nom att ute­slu­ta en mas­sa sa­ker. Jag äter i prin­cip allt: kött, me­je­ri­pro­duk­ter, kol­hyd­ra­ter, jag un­nar mig vin och go­dis.

”Gud, vad trå­kigt om jag ald­rig kun­de lyxa med ett glas vin el­ler en bit kladd­ka­ka”

Ju­lia me­nar att allt hand­lar om ba­lans, att det gäl­ler att hit­ta ett håll­bart mat- och häl­so­tänk. Det har hon skri­vit om i si­na bå­da böc­ker Bo­dy­li­cious och Su­per­li­cious där hon in­tro­du­ce­rar 80/20-re­geln. Kort­fat­tat går den ut på att man äter 80 pro­cent bra och upp­byg­gan­de mat och res­te­ran­de 20 pro­cent är det man själv kän­ner för. – Har man det tän­ket så får man ett krav­löst för­håll­nings­sätt till mat. Li­vet är för kort för att in­te un­na sig sa­ker. Gud, vad trå­kigt om jag ald­rig ha­de kun­nat lyxa med ett glas vin el­ler en bit kladd­ka­ka! I lin­je med sin mat- och trä­nings lo­so har Ju­lia satt ihop en vå­rut­ma­ning till dig, kä­ra lä­sa­re – läs om den på näs­ta upp­slag. – Den hand­lar om att kär­leks­bom­ba sig själv så att man bör­jar året på all­ra bäs­ta sätt. Enk­la nya va­nor som för­bätt­rar livs­kva­li­te­ten, som gör att du mår bra både fy­siskt och psy­kiskt och älskar dig själv än­nu li­te mer.

FOTO: MI­KAEL GUSTAVSEN

Ju­lia är på väg att ta näs­ta steg i pro­jekt ”Ju­lia Fors AB”. Lin­ne, Röh­nisch, sport-bh, Lor­na Ja­ne, tights, Ni­ke, skor, pri­va­ta (Din sko).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.