Hit­ta själv­käns­lan

Kän­ner du dig vär­de­lös, vå­gar in­te tes­ta nya sa­ker och tyc­ker att he­la du är en blu ? Då är det dags att tän­ka om och maxa själv­käns­lan. Du du­ger näm­li­gen pre­cis som du är!

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL - TEXT: AN­NA-MA­RIA STAWREBERG

På job­bet, bland vän­ner, i kär­leks­re­la­tio­nen och på trä­ning­en – tro på att du är n och myc­ket värd.

Al­la kan in­te va­ra på topp jämt. Vi har al­la mer el­ler mind­re lyc­ka­de da­gar, och du vet väl att även so­len har si­na äc­kar. Du har hört det förr. Än­då hän­der det o a – för många av oss – att vi kän­ner oss helt vär­de­lö­sa. Trots att vi fak­tiskt är rik­tigt bra för det mesta. – Sam­ti­digt som vi själ­va är vår främs­ta till­gång står vi ock­så i vägen för oss själ­va med vår kri­tis­ka upp­fatt­ning om oss själ­va, sä­ger Mia Törn­blom, le­dar­skapscoach och för­fat­ta­re till en rad böc­ker om själv­käns­la. Och du som li­der av då­lig själv­käns­la, el­ler jag­käns­la, är san­ner­li­gen in­te en­sam. Ma­jo­ri­te­ten av oss kän­ner oss då och då då­li­ga på nå­got, kons­tigt vo­re det väl an­nars. Men en sund själv­käns­la hand­lar in­te om att gå runt och va­ra upp­fylld av nå­gon sorts hybris i tron om att vi är bäst i värl­den. Det hand­lar i stäl­let om att ha en in­re trygg­het i att du du­ger pre­cis som du är, med vis­sa ska­van­ker och bris­ter. Att se till ditt eget vär­de, in­te ba­ra kopp­lat till and­ra och till pre­sta­tion, ut­an till den per­son som du fak­tiskt är. – När du kän­ner att du be­grän­sas av din egen upp- fatt­ning om dig själv, när du mis­sar spän­nan­de och in­tres­san­ta upp­le­vel­ser för att du tror att du in­te kla­rar av det el­ler kan va­ra rik­tigt när­va­ran­de i sam­va­ron med and­ra – för att du är så upp­fylld av tan­ken på hur de ska upp­le­va att du är – då är det dags att ta tag i själv­käns­lan, tyc­ker Mia Törn­blom. Hon får med­håll av Ma­ria Farm, leg. psy­ko­log och för­fat­ta­re, som o a mö­ter män­ni­skor med låg jag­käns­la: Tar du in­te Vänd

tag i det kom­mer tåg e er tåg att gå, och du blir stå­en­de kvar på per­rong­en. Helt i onö­dan. Dess­utom fun­ge­rar sund jag­käns­la som ett slags vac­cin mot psy­ko­lo­gis­ka mot­gång­ar i fram­ti­den, för­kla­rar Ma­ria Farm. – Vå­ra liv är för­hål­lan­de­vis kor­ta och då bör du strä­va e er att an­vän­da dig själv fullt ut. Dess­utom nns det and­ra ris­ker: Per­so­ner med låg själv­käns­la är o a mer sår­ba­ra för de­pres­sion och oro e ersom man lät­ta­re tar il­la vid sig vid kom­men­ta­rer från om­giv­ning­en, även om de är ne­utra­la.

”Du som är ned­tryckt i skor­na och upp­le­ver dig som en lo­ser kan trä­na upp din själv­käns­la till oa­na­de ni­vå­er”

Det nns allt­så många an­led­ning­ar till att ta tag i si­tu­a­tio­nen – och att fort­sät­ta job­ba med den he­la li­vet. För den po­si­ti­va käns­lan är ing­et som kom­mer av sig självt, det är en färskva­ra som man mås­te job­ba kon­ti­nu­er­ligt med. – Käns­lan på­ver­kas av de tan­kar du har om dig själv. Tyc­ker du om dig för den du är, och an­ser att du är värd att må bra, då kän­ner du dig dä­re er. Din käns­la smit­tar av sig på din om­giv­ning, sä­ger Mats Karls­son, Kbt-sam­tals­te­ra­peut och par­te­ra­peut. Ex­per­ter­na är över­ens om att barn som in­te har bli­vit sed­da och lyss­na­de på av si­na för­äld­rar, i mot­sats till barn som upp­le­ver att de har bli­vit äls­ka­de och ac­cep­te­ra­de för den de är, lö­per stör­re risk att ut­veck­la låg själv­käns­la. – Men en från bör­jan sund själv­käns­la kan ra­se­ras helt, till ex­em­pel i de­struk­ti­va re­la­tio­ner där man tving­as gö­ra av­kall på sin iden­ti­tet, sä­ger Mats Karls­son. Om den då­li­ga ny­he­ten är att jag­käns­la är en färskva­ra, som där­med ock­så kan för­svin­na, är den go­da ny­he­ten na­tur­ligt­vis den om­vän­da: Även du som är helt ned­tryckt i skor­na och upp­le­ver dig själv som värl­dens störs­ta lo­ser kan trä­na upp din själv­käns­la till oa­na­de ni­vå­er. – Och nej, du be­hö­ver in­te oroa dig för att drab­bas av hybris. Med störs­ta san­no­lik­het har din tid i den lå­ga själv­käns­lans mör­ker för­sett dig med en hög dos em­pa­ti och med­käns­la, som du har stor nyt­ta av un­der res­ten av li­vet!

”Jag har ett gäng vän­ner som jag verk­li­gen tyc­ker om. Pro­ble­met är att de är så ex­tremt lyc­ka­de. De har gjort allt, sett allt, tes­tat allt. De har rest öve­rallt, bor jät­te­fint och har hur stort säll­skaps­liv som helst. Jag kän­ner mig of­ta to­talt vär­de­lös och det är som om jag in­te har nå­got alls att kom­ma med i de­ras säll­skap.” Cissi, 32 år

Tänk så här: Di­na vän­ner um­gås med dig för den du är, in­te för det du har pre­ste­rat. Skul­le det – mot all för­mo­dan – va­ra så att vän­ner­na ba­ra at­tra­he­ras av fram­gång, då är de inga rik­ti­ga vän­ner. För­mod­li­gen vill de va­ra med dig för att du är en bra per­son med era kva­li­te­ter. Du kan väl­ja bort män­ni­skor som du upp­le­ver tryc­ker ner dig. Fun­de­ra på vad som är bra för dig. – Håll fast vid den du är. Det är när vi bör­jar spe­la en roll, och för­sö­ker va­ra nå­gon an­nan, som det bör­jar ska­va. När vi går emot det vi tror på och själ­va tyc­ker in­nerst in­ne, sä­ger Mia Törn­blom.

Glöm in­te att di­na vän­ner um­gås med dig av den enk­la an­led­ning­en att de vill.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.