Hej då hu­vud­värk!

”Jo tack, det är bra. Li­te ont i hu­vu­det ba­ra.” Till­hör du dem som näs­tan au­to­ma­tiskt sva­rar så när nå­gon frå­gar hur du mår? Det har du i så fall ge­men­samt med hal­va Sve­ri­ges be­folk­ning. Så här kan du gö­ra nå­got åt din hu­vud­värk.

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL - TEXT: LIN­DA NEWN­HAM OCH BIR­GIT­TA WESTERBERG

Sym­to­men, or­sa­ker­na och tips som kan hjäl­pa dig att bli fri från smär­tan.

Stress, väts­kebrist, oro, ky­la och blåst, höga ljud, då­lig sömn, viss mat, al­ko­hol ... Fak­to­rer­na som bi­drar till att du får hu­vud­värk är hur många som helst. De esta av oss har ”na­tur­lig” hu­vud­värk som är ut­härd­lig och som kom­mer ba­ra nå­gon gång ibland, and­ra får mer el­ler mind­re o a sitt liv för­stört av pro­ble­met. Mitt i var­da­gen när du har fullt upp och får hu­vud­värk är det lätt att du an­vän­der dig en av quick x, att ta en smärt­stil­lan­de ta­blett – el­ler två. Och då tar du bort sym­to­men, men har kvar or­sa­ken. Hu­vu­det för­sö­ker ta­la om för dig att nå­got in­te är bra, och det tys­tar du ner med li­te ke­mi­ka­li­er. Och i värs­ta fall blir det än vär­re om du fort­sät­ter att äta hu­vud­värk­stablet­ter, och kanske ökar do­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.