So­ma mo­ve – här och nu

– för dig, just nu, just här

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL - TEXT: BIR­GIT­TA WESTERBERG FOTO: PEL­LE NYBERG, LI­NUS JO­HANS­SON

An­norlun­da trä­ning som du in­te viss­te att du be­hö­ver.

So­ma mo­ve är trä­ning­en där ”krop­pen är ditt mot­stånd och un­der­la­get ditt red­skap”. Det är at­le­tiskt, svet­tigt, mjukt och and­ligt sam­ti­digt. Vis­sa rö­rel­ser, som ”hun­den”, på­min­ner om yo­ga. And­ra, ex­em­pel­vis push up, fö­re­kom­mer i styr­ke­trä­ning. – Många re­a­ge­rar på att det här känns helt an­norlun­da, som någon­ting man ald­rig har gjort ti­di­ga­re, sä­ger Li­nus Jo­hans­son, en av ska­par­na av so­ma mo­ve. Trä­ning­en går ut på att hit­ta när­va­ro, har­mo­ni och för­stå­el­se för den eg­na krop­pen i rö­rel­se. Att var­je gång kän­na att ”så här myc­ket vill, or­kar och kan jag just i dag”. – Li­vet är ex­tremt job­bigt, och så myc­ket går ut på att ja­ga, ja­ga, ja­ga mot oli­ka mål och krav. Här hand­lar det om att to­na ner het­sen och vi­sa upp­skatt­ning för det som är. Det är ett an­nat sätt att se på till­va­ron. Men det be­ty­der in­te att öv­ning­ar­na är så ”still­sam­ma” att du ba­ra får en and­lig ut­veck­ling, tvärtom. Ett pass kan va­ra hur svet­tigt som helst och ger kon­di­tion, styr­ka, rör­lig­het, sta­bi­li­tet och ba­lans – o a med en hel del trä­nings­värk e eråt! In­te nå­gon gång går man ner på gol­vet på mage el­ler rum­pa, allt sker i ett oav­bru­tet öde av rö­rel­se­möns­ter där man bär krop­pen över un­der­la­get på ba­ra hän­der­na och föt­ter­na. – Det är så otro­ligt hä igt! Man är så in­ställd på att krop­pen och trä­ning­en är på ett visst sätt, men så mär­ker de som deltar att trä­ning­en ska­par så myc­ket för­änd­ring. Det nns de som upp­täc­ker att de kan stå på hän­der, fast de ald­rig har för­sökt och in­te trod­de att de kun­de. Ut­veck­ling­en kom­mer som en över­rask­ning. Det är egent­li­gen de som trä­nar och täv­lar hårt som be­hö­ver so­ma mo­ve all­ra mest, me­nar Li­nus. – Det går ut på att gö­ra gott här och nu, in­te att ar­be­ta för en för­änd­ring som ska kom­ma se­dan. Och ing­et får en per­son så lugn som en kra full rö­rel­se. Allt hand­lar om in­ten­tion, sy et.

”Det nns de som upp­täc­ker att de kan stå på hän­der fast de ald­rig har för­sökt”

Ce­ci­lia Gustafs­son, den ena av so­ma mo­ves grun­da­re, vi­sar att det in­te ba­ra gör gott, ut­an är vac­kert ock­så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.