5 sätt att kär­leks­boos­ta dig själv!

Vårut­ma­ning­en (el­ler äls­ka din kropp-ut­ma­ning­en)! Kick­star­ta vå­ren star­ka­re, gla­da­re och med mer ener­gi. Här får du 5 nya ut­ma­ning­ar som får dig att äls­ka din kropp mer än nå­gon­sin.

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL - TEXT: JU­LIA FORS

Vå­ren är den per­fek­ta ti­den för nytänd­ning och nya mål. Men i stäl­let för att strä­va mot ”be­ach 2016” ge­nom än­nu en sträng di­et el­ler ett nytt in­ten­sivt trä­nings­sche­ma så nns det en me­tod som är mil­jo­ner gång­er bätt­re, och helt gra­tis! Näm­li­gen kär­le­ken till dig själv. När vi age­rar ut­i­från kär­lek till oss själ­va så be­hö­ver vi ald­rig tvinga oss till den nyt­ti­ga lun­chen el­ler den där morgon­trä­ning­en, e ersom vi vet hur bra det känns att ge krop­pen det som den mår bäst av – och där­för vill gö­ra det. Se de 5 ut­ma­ning­ar­na som en gi­gan­tisk kär­leks­gå­va till dig själv och bli in­te för­vå­nad om du vill fort­sät­ta med dem un­der res­ten av ditt liv.

1 Upp­skat­ta din kropp i dag

Hur myc­ket upp­skat­tar du din kropp? Jag me­nar, VERK­LI­GEN upp­skat­tar din kropp? Din för­må­ga att rö­ra dig, trä­na, nju­ta av god mat? Trots att krop­pen och häl­san är det ab­so­lut mest vär­de­ful­la vi har så tar vi den allt­för o a för gi­ven. Vi stres­sar, äter för myc­ket soc­ker, dric­ker ka e och al­ko­hol, sit­ter still, kom­pen­sa­tions­trä­nar för las­ter­na och tän­ker in­te all­tid de snäl­las­te tan­kar om spe­gel­bil­den. Det är in­te säl­lan det krävs att vi fak­tiskt ska bli sju­ka el­ler gam­la för att bör­ja vär­de­sät­ta en pigg, stark och frisk kropp. Du har kanske va­rit där. Kri­tisk till din kropp, skämts för din rum­pa, lår el­ler mage? Gömt dig själv med en sa­rong på stran­den el­ler med en lång trö­ja över jean­sen. Så dumt, och vil­ket slö­se­ri med tan­ke­verk­sam­het och ener­gi – och när du ser bil­der­na av dig själv era år se­na­re för­står du ock­så hur fel det var. I stäl­let ska du, oav­sett dags­for­men, ak­tivt vän­da upp­märk­sam­he­ten mot det som fak­tiskt är unikt och bra med just din kropp. Tänk så här. ”Just i dag är jag fak­tiskt yng­re än jag nå­gon­sin kom­mer att va­ra i mitt liv – så var­för öds­la en en­da mi­nut på att in­te upp­skat­ta min fan­tas­tis­ka kropp just pre­cis nu?” Så bör­ja NU och in­te när du har gått ner de där 5 ki­lo­na el­ler ta­git tag i din trä­ning. I fram­ti­den kom­mer du an­nars att ång­ra att du in­te all­tid kän­de dig läc­ker på stran­den. Och du har väl hört Coco Cha­nels bril­jan­ta ci­tat ”Beau­ty be­gins the mo­ment you be­gin to be your­self ”. Så sant.

2 Ad­de­ra nå­got grönt var­je dag

Åsik­ter­na om den per­fek­ta kos­ten är fun­da­men­talt oli­ka be­ro­en­de på vem du frå­gar. Men det nns en sak som al­la är eni­ga om: att äta mer grönt är bra för pre­cis al­la! Blad­grönt är nä­rings­bom­ber lad­da­de med vi­ta­mi­ner, mi­ne­ra­ler och an­tiox­i­dan­ter som boos­tar im­mun­för­sva­ret, hjäl­per till att ne­ut­ra­li­se­ra krop­pens ph­ba­lans och ger kra full ener­gi. Tes­ta att läg­ga till grön juice el­ler ett grönt mål var­je dag un­der tre vec­kor. Trots att det ba­ra är ett ex­tra mål grönt är chan­sen stor att du får en märk­bar e ekt på ener­gin, e er ba­ra någ­ra da­gar. Det grö­na gör dig pig­ga­re och mind­re su­gen på att småä­ta.

3 Ät mat i regn­bå­gens fär­ger

Ett av de all­ra enk­las­te tric­ken för att au­to­ma­tiskt äta bätt­re är att läg­ga mat i regn­bå­gens al­la fär­ger på tall­ri­ken. Och nej, då me­nas ty­värr in­te de ar­ti ci­el­la bi­tar­na i lös­go­dishyl­lan. Tänk na­tur­ligt färg­star­ka livs­me­del som li­la au­ber­gi­ne, rö­da gra­na­täpp­le­kär­nor, en sa igt sol­mo­gen oran­ge apel­sin, ro­sa hal­lon, blå blå­bär och guldig söt­po­ta­tis. Na­tur­ligt färg­stark mat är mat som älskar din kropp, och var­je färg in­ne­hål­ler spe­ci - ka för­de­lar som bland an­nat ver­kar can­cer­fö­re­byg­gan­de, lug­nan­de för mat­smält­nings­sy­ste­met och re­nan­de. Ju mer na­tur­ligt färg­starkt ett livs­me­del är, desto mer nyt­ti­ga och im­mun­för­svars­stär­kan­de an­tiox­i­dan­ter in­ne­hål­ler det. Färg­boos­ta din var­dag med smoot­hie­bowls till fru­kost el­ler ge­nom att mixa i röd­betsjuice i fe­ta­ost för en läc­kert ro­sa fe­takräms­dipp. Och blan­da i bär, fruk­ter och gra­na­täpp­le­kär­nor i sal­la­der – så gott och så vac­kert.

4 Un­na dig bra söt­sa­ker

Vem älskar in­te go­dis? En rik­tig soc­ker­jun­kie kan drab­bas av stän­digt sug till nå­got sött och ett hu­mör som åker ber­goch­dal­ba­na mel­lan soc­ker­top­par och -bott­nar. En del för­sö­ker bli av med be­ro­en­det ge­nom att er­sät­ta sock­ret med pro­duk­ter som in­ne­hål­ler söt­nings­me­del. Men då tror krop­pen att den ska få soc­ker, när den in­te får det blir du ba­ra mer söt­su­gen, otill­freds­ställd och kanske ock­så ri­sig i ma­gen. Att helt ute­slu­ta söt­sa­ker är in­te nöd­vän­digt, men myc­ket av dem kan er­sät­tas med bra al­ter­na­tiv – som dess­utom är nä­rings­ri­ka. Det nns fan­tas­tis­ka bak­verk, glas­sar och söt­sa­ker som man kan gö­ra med ho­nung, dad­lar, lönn­si­rap, ko­kos­soc­ker, fruk­ter och bär. E er att man de­tox­at si­na smaklö­kar på ar­ti - ci­ellt soc­ker och söt­nings­me­del så bör­jar man ock­så upp­skat­ta re­na, na­tur­li­ga sma­ker myc­ket mer. Och bäst av allt – e ersom de är så nyt­ti­ga kan man till och med äta dem till fru­kost.

5 Hit­ta trä­nings­pas­sio­nen

Det är lätt hänt att trä­ningsru­ti­nen be­står i att tvinga sig till tims­långa pass på gym­mets ma­ski­ner el­ler att gå på sam­ma gam­la klass tre gång­er i vec­kan. I läng­den kan det bli trå­kigt, trå­kigt, trå­kigt! Och var­je gång kan trä­ning­en kän­nas som än­nu ett mås­te som är skönt först när det är över och kan boc­kas av. Så hur blir du en per­son som läng­tar till trä­nings­pas­sen? Tes­ta två sa­ker:

1. Nya trä­nings­for­mer som gör att du upp­täc­ker att du älskar nå­got du in­te ha­de vän­tat dig.

2. Se trä­ning­en som din egen­tid. I stäl­let för att tän­ka ”Åh nej, jag mås­te gå upp ti­digt i mor­gon” når du för­hopp­nings­vis till käns­lan att det är här­ligt att bör­ja da­gen med fa­vo­rit­mu­sik, en ryt­misk dans­klass, en tim­me då du får ren­sa di­na tan­kar och öka ener­gi­ni­vån för he­la da­gen. Det är helt en­kelt en frå­ga om in­ställ­ning. Trä­ning är ett så otro­ligt kra fullt sätt att byg­ga upp sin kropp och sitt psy­ke på. I dag kan ju lä­ka­re till och med skri­va ut trä­ning på re­cept, mot de­pres­sion. Har du ham­nat i en svac­ka be­hö­ver du lyss­na på din kropp. Vad läng­tar den e er? Är du osä­ker kan du ”trä­nings­dej­ta” li­te, kanske hit­tar du tillbaka till nå­gon gam­mal fa­vo­rit, el­ler så är du re­do för en ny pas­sion i ditt liv.

Ju­lia Fors hug­ger i med sin egen su­per­sal­lad.

Ta en titt på dig själv – gör du det du läng­tar ef­ter, el­ler det du krä­ver av dig själv?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.