Ta 7 steg till gläd­je!

Det är var­dag igen och lju­set drö­jer än­nu ett tag. Men det be­hövs in­te så myc­ket för att hit­ta gläd­je i det lil­la. Och det helt ut­an an­sträng­ning!

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL - AV JO­SE­FIN AU­ER OCH BIR­GIT­TA WESTERBERG

1 Le dig lyck­lig

Ett le­en­de är smitt­samt och det kos­tar ingen­ting – dess­utom är det jät­te­ro­ligt att få tillbaka. Le mot främ­ling­en på ga­tan och mot ex­pe­di­ten i kas­san. När du ler pro­du­ce­ras en­dor ner, lyc­ko­hor­mo­ner, i hjär­nan. Hjär­nan kän­ner helt en­kelt att ”nu är jag glad”. Då blir du glad, av ba­ra far­ten.

2 Grep­pa gläd­jen

Har du en jät­te n vän, un­der­ba­ra barn el­ler en här­lig hob­by? Fo­ku­se­ra allt vad du or­kar på det po­si­ti­va du har, in­te på det du är miss­nöjd med.

3 Säg snäl­la sa­ker

Är din kol­le­ga väl­digt bra på det hen gör, är din sys­ter en fan­tas­tisk lyss­na­re? Säg det. Kom­pli­mang­er kan man ald­rig ge el­ler få för många – slö­sa och känn hur lätt och po­si­tivt det är att gö­ra and­ra gla­da. Du kan va­ra sä­ker på att mot­ta­ga­ren kom­mer ihåg det näs­ta gång den ska ha just den trö­ja du gil­la­de, el­ler när hen bors­tar det hår du be­röm­de. Nå­gon har sagt ”En kom­pli­mang till­hör mot­ta­ga­ren, se till att ge bort den”. Tänk ba­ra på att verk­li­gen me­na det du sä­ger.

4 Go­sa med dig

Var mot dig själv som du är mot and­ra. Du be­hö­ver ha myc­ket av egen vär­me och kär­lek för att kun­na slö­sa den på din om­giv­ning.

5 Mys med mer mu­sik

Ro­ta fram rik­tigt gam­la fa­vo­rit­lå­tar, kör som­mar­plå­gor­na mitt i vin­tern och hit­ta lå­tar du in­te viss­te fanns. Få sa­ker är så pep­pan­de som mu­sik man älskar! Du upp­täc­ker nog att du både dan­sar och ler!

6 Glöm in­te grän­sen

Har du all­tid för myc­ket att gö­ra? Har du svårt att sä­ga nej när nå­gon ber om nå­got? För­sök lä­ra dig att sät­ta grän­ser, det är det en­da rät­ta mot dig själv – och din om­giv­ning får re­spekt för ditt är­li­ga sätt att va­ra.

7 Väg­ra va­nor

Sjun­ker du all­tid ner i so an när du kom­mer hem? Sätt dig vid köks­bor­det och titta i gam­la fo­to­al­bum i stäl­let, el­ler läs den där boken du ald­rig hin­ner med. Trä­nar du all­tid på kväl­len – tes­ta att sti­ga upp ti­di­ga­re och kör in­nan du går till sko­lan/job­bet. Gör små sa­ker an­norlun­da, det kom­mer att kän­nas stort. Och ro­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.