Frå­ga trä­na­ren

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL -

Är det en myt att man brän­ner mer fett om man trä­nar lå­gin­ten­sivt, FÖ­RE fru­kost? The­re­se Nils­son

SVAR: När du vak­nar på mor­go­nen och gly­ko­gen­för­rå­den är tom­ma, vil­ket är det­sam­ma som musk­ler­nas ener­gi­de­på­er, nns det vis­sa för­de­lar med att trä­na på tom mage om man är ute e er fett­för­brän­ning. Det vik­ti­gas­te är all­tid hur du mår. Trä­nar du på tom mage an­ser jag att lå­gin­ten­siv trä­ning är det e ek­ti­vas­te sät­tet när mål­sätt­ning­en är fett­för­brän­ning. Glöm in­te att äta en bra fru­kost e er trä­ning ba­ra!

VI­LA EL­LER IN­TE MEL­LAN PAS­SEN?

Det flo­re­rar så många trä­nings­ut­ma­ning­ar där man till ex­em­pel ska gö­ra knä­böj el­ler arm­häv­ning­ar i snabbt sti­gan­de an­tal re­pe­ti­tio­ner, många da­gar i följd, för att till slut kla­ra ett stort an­tal reps ut­an up­pe­håll. Ti­di­ga­re sa man att man ska lå­ta trä­na­de musk­ler vi­la nå­gon dag för bäs­ta upp­bygg­nad. Vad är egent­li­gen rätt? An­na

SVAR: Det som är av­gö­ran­de för hur myc­ket åter­hämt­ning krop­pen be­hö­ver, är hur hårt och tungt du trä­nar. Trä­ningstren­den i dag ser in­te ut som i går, e ersom forsk­ning­en går fram­åt. Där­för mås­te man mo­di era tall­riks­mo­del­len och trä­ningstip­sen e er hur verk­lig­he­ten ser ut 2016. För 25 år se­dan, när jag var ton­å­ring, ly e kil­lar­na skrot och vi tje­jer trä­na­de ae­ro­bics. I bör­jan av 2000-ta­let var det väl­digt in­ne med gla­di­a­to­rer och kropps­bygg­ning (elit­in­rik­tad styr­ke­trä­ning) och det är fort­fa­ran­de stort i tnes­skret­sar. Även Cross t är en hår­da­re form av funk­tio­nell styr­ke­trä­ning med krä­van­de mo­ment. Den folk­li­ga tren­den dä­re­mot, går mer och mer mot den funk­tio­nel­la sko­lan (”back to ba­sic”) med ba­ra krop­pen som mot­stånd. Det är stor skill­nad mel­lan att ly a skrot och att trä­na ut­an vik­ter. När du ly er tungt tra­sas mus­kel brer­na sön­der, vil­ket in­ne­bär att musk­ler­na be­hö­ver re­pa­re­ra sig till näs­ta pass, och gär­na li­te ex­tra, för att växa. Du mås­te lå­ta mus­keln vi­la en dag el­ler till och med två. Men när du trä­nar lätt funk- ti­o­nell styr­ke­trä­ning och sy et in­te är att byg­ga, ut­an att må bra och hål­la igång, är det in­te li­ka vik­tigt att vi­la. Av sam­ma an­led­ning. Dock är det vik­tigt att all­tid lyss­na på krop­pen och att in­te över­trä­na. Kör hårt men glöm in­te att lyss­na på krop­pen!

ÄR SI­TUPS UTE?

På se­na­re tid känns det som att klas­sis­ka si­tups har ham­nat i skug­gan för plan­kor. Är det en för­le­gad öv­ning som det in­te finns nå­gon an­led­ning att kö­ra, el­ler tyc­ker du man ska kom­bi­ne­ra si­tups och plan­kor i pas­sen? Char­lot­te

SVAR: En strikt klas­sisk si­tup, att lig­ga på rygg med böj­da ben, svan­ken i un­der­la­get och föt­ter­na in­till rum­pan för att dra sig upp mot knä­na med en­dast mag­styr­ka, är tu . Det som o a hän­der för en oträ­nad mo­tio­när är att hen kopp­lar på sto­ra hö bö­jar­mus­keln, och då är in­te ma­gen som trä­nar. Plan­kan är en säk­ra­re öv­ning – den är svå­ra­re att fus­ka med och den kom­mer åt er de­lar av den kom­plexa mag­mus­ku­la­tu­ren. I dag kan vi så myc­ket mer om trä­ning än vi gjor­de ti­di­ga­re. Det nns så många bra funk­tio­nel­la basöv­ning­ar som in­vol­ve­rar ma­gen, som bur­pe­es, bergsklätt­ra­ren, wood chop (ro­ta­tions­öv­ning med boll), hö ly på pi­la­tes­boll med era, att iso­le­ra­de ma­göv­ning­ar till och med kan va­ra över ödi­ga i väl­pla­ne­ra­de cir­kel­trä­nings­pro­gram. Om man väl­jer en el­ler ett par iso­le­ra­de öv­ning­ar så är in­te klas­sis­ka si­tups första­handsva­let. Mi­na fa­vo­ri­ter är rus­si­an twist, sit­tan­de knäly på bänk, vand­ran­de plan­ka och si­doplan­ka med hö ly . Lyc­ka till!

”Glöm in­te att äta en bra fru­kost ef­ter trä­ning på tom mage!”

Klas­sis­ka si­tups har ”för­svun­nit” för att så många bra funk­tio­nel­la öv­ning­ar in­vol­ve­rar ma­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.