Frå­ga stjär­nor­na: månadens astro

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL -

VÄDUREN 21/3–20/4 Pas­sion och driv

Idéer och rikt­ning sak­nas in­te va­re sig det gäl­ler trä­ning, livs­stil el­ler jobb. Dä­re­mot kom­mer du in­te rik­tigt igång och när det finns tid är in­te ditt in­tres­se på topp. Vänd­ning­en är på väg och tar du ba­ra de förs­ta ste­gen kom­mer lus­ten snabbt, så från 20/1 blir det inga pro­blem att få fart på vin­terns pro­jekt. Un­der he­la må­na­den har du dess­utom kär­lek­stur. Dej­ter, flir­tar och för­hål­lan­den blir bra myc­ket he­ta­re än du räk­nat med, lä­ge för ro­mans. Trä­ningstip­set: Häng på vän­ner och grup­per de förs­ta vec­kor­na då du be­hö­ver en knu‰ för att kom­ma igång. Se­dan är kon­di­tion bäs­ta va­let. Din Well­ness-dag:

22/1 är en dag i per­fekt ba­lans som ger lä­ge för en fan­tas­tisk kväll med show och ro­man­tisk av­slut­ning.

VÅ­GEN 24/9–23/10 Röj­da hem­lig­he­ter

Sa­ker går in­te så smärt­fritt i fa­mil­jen som du ha­de hop­pats, men luf­ten ren­sas ef­ter en kon­fron­ta­tion runt 14/1. Det blir li­te ska­kigt, men ock­så en vänd­punkt ef­ter vil­ken det mesta blir enkla­re både för dig och di­na nä­ra. All­ra bäst går det om ni hit­tar pro­jekt där ni kan spor­ra varand­ra och kom­ma när­ma­re. I öv­rigt blir det en en­kel må­nad där det mesta går på ru­tin. Du har tid att ut­veck­la eg­na in­tres­sen. Kär­lek och kre­a­ti­va pro­jekt har flyt och går all­ra bäst ef­ter 23/1. Trä­ningstip­set: Li­te job­bigt med in­spi­ra­tio­nen när det stru­lar i öv­rigt. Tes­ta nå­got nytt el­ler sat­sa på kon­cent­ra­tions­krä­van­de trä­ning. Din Well­ness- dag:

Gör nå­got an­norlun­da på en var­dag. 29/1 är strå­lan­de för kul­turupp­le­vel­ser el­ler smak­re­sor. 108 Well­ness

OXEN 21/4–21/5 Kon­flikt och in­sikt

Det blir en hel del mot­sätt­ning­ar runt dig framö­ver. All­ra mest blå­ser det på job­bet där oli­ka vil­jor gör det job­bigt att nå dit du vill. För­de­len är att fru­stra­tio­ner­na ger mas­sor av ener­gi som du kan ka­na­li­se­ra till väl­må­en­de via trä­ning, men framför allt ge­nom kre­a­ti­va ut­lopp och nya kun­ska­per. Ut­nytt­ja att du har hu­vu­det på skaft och är både lättlärd och ovan­ligt fan­ta­si­full och bra på att ta till dig nya sa­ker. In­te din bäs­ta kär­leksmå­nad, men det het­tar till mot månadens slut med fi­na chan­ser till även­tyr. Trä­ningstip­set: Styr­ka och ex­plo­si­vi­tet ger lyft och sport med kam­pin­slag spor­rar. Var no­ga, du tar lätt i för myc­ket. Din Well­ness- dag: Sön­dag den 17/1 är en myc­ket bra dag att dra ner tem­pot och stres­sa av. Na­turupp­le­vel­ser lyf­ter.

SKORPIONEN 24/10 –22/11 Full fart

Kraft och vil­ja går som en röd tråd fram­åt. 2016 är som gjort för dig som vill kom­ma igång med nya sa­ker snabbt och verk­li­gen vill se re­sul­tat på en gång. Var in­te rädd för att sat­sa på många nya sa­ker sam­ti­digt, det går strå­lan­de att kom­bi­ne­ra en ny livs­stil med ny trä­ning och stör­re an­svar på job­bet. Att ska­ka om ru­ti­ner­na re­jält kan till och med hjäl­pa dig att bry­ta di­na mest ef­ter­hängs­na ovanor. Det en­da som in­te kom­mer na­tur­ligt just nu är kär­lek­stur, men det vän­der 25/1. Trä­ningstip­set: Vå­ga tes­ta di­na grän­ser. Det är en kick att se hur myc­ket du verk­li­gen kla­rar och du har inga pro­blem med att or­ka många pass. Din Well­ness- dag: Hel­gen runt må­nads­skif­tet är strå­lan­de för en li­ten be­lö­nings­re­sa, gär­na i ro­man­tiskt säll­skap.

TVILLINGARNA 22/5–21/6 Plats för ut­veck­ling

Året bör­jar ovan­ligt kon­trol­le­rat och det finns tid att ska­pa den grund du öns­kar dig. Det vik­ti­gas­te är in­te att du kom­mer igång ge­nast, ut­an att du lis­tar ut vart du vill och hur du vill kom­ma dit. Vill du änd­ra ru­ti­ner och bry­ta va­nor är det här en per­fekt må­nad att bör­ja med det. Dess­utom har din om­giv­ning stort tå­la­mod, så om du be­hö­ver ex­tra ut­rym­me kan du stry­ka och bo­ka om ut­an att det blir su­ra mi­ner. En bra, lugn må­nad som kan bli trå­kig ut­an eg­na pro­jekt. Trä­ningstip­set: En ro­lig trä­nings­må­nad där um­gäng­et lyf­ter. Är du su­gen på nå­got nytt är stör­re an­svar en ro­lig ut­ma­ning. Led någ­ra klas­ser. Din Well­ness- dag:

Var­dags­lyxa med li­te shop­ping och gär­na utelun­cher. Det är de små guld­kan­ter­na som räk­nas.

SKYT­TEN 23/11–21/12 Tid för kär­lek

Strå­lan­de lä­ge för dig som hop­pas på att hit­ta kär­le­ken el­ler vill se för­hål­lan­det växa och ut­veck­las. Men det gäl­ler att fånga till­fäl­le­na. Dej­ta, ta dig tid med part­nern och vå­ga sat­sa på käns­lor­na di­rekt, för ditt hjär­ta är som he­tast fö­re 22/1, där­ef­ter krä­ver kär­lek­slyc­ka mer jobb. I gen­gäld får du trev­li­ga över­rask­ning­ar på job­bet som spor­rar och ut­ma­nar din fan­ta­si och för­må­ga att or­ga­ni­se­ra och en­tu­si­as­me­ra. Du lyf­ter din om­giv­ning när du tar chefs­an­svar, vå­ga stic­ka ut. Trä­ningstip­set: In­led må­na­den med lust­trä­ning och sat­sa på de pass och den id­rott du verk­li­gen älskar. Mot må­nads­skif­tet lö­nar sig ny­he­ter. Din Well­ness- dag: Gör nå­got an­norlun­da som rus­kar om 7/1. En blinddejt el­ler en spon­tan kvälls­kurs i nytt äm­ne?

KRÄFTAN 22/6–22/7 Stor­mar le­der rätt

Det blir riv­start, om­stöp­ning och snab­ba för­änd­ring­ar på en gång. Året bör­jar på al­la sätt hän­del­se­rikt och många av över­rask­ning­ar­na kom­mer att kän­nas tunga in­led­nings­vis, sär­skilt de som rör din fa­milj. Du har dock myc­ket stör­re möj­lig­he­ter att gö­ra din röst hörd än du tror. Vägen ut är att lå­ta käns­lor­na sty­ra och väl­ja det du in­nerst in­ne vill. Osä­ker­het är det störs­ta hind­ret för lyc­ka och står du rak och tror på dig själv blir al­la för­änd­ring­ar till det bätt­re. En bra må­nad för den mo­di­ga. Trä­ningstip­set: Gym och skid­spår ger chans att hit­ta har­mo­ni. Håll hårt på ru­ti­ner­na för fy­siskt och men­talt väl­må­en­de. Din Well­ness- dag: Hel­gen runt den 23/1 är per­fekt för nya upp­le­vel­ser. Mest ger re­sor men allt nytt fun­ge­rar.

STENBOCKEN 22/12–20/1 Fånga da­gen

Å ret bör­jar med ett jät­telyft för dig som har tänkt änd­ra till­va­ron. Allt du bör­jar med fö­re den 20/1 får en fan­tas­tisk start, och då sär­skilt allt som rör jobb, ut­bild­ning, an­svar och själv­ut­veck­ling. Tro på din för­må­ga och sätt mål du knappt vå­gar hop­pas på. Ingen­ting är omöj­ligt, så ut­ma­na di­na grän­ser. Ditt ra­ka och är­li­ga sätt smit­tar din om­giv­ning, så om nå­gon i din närhet be­hö­ver en knu‡ så går det ock­så bätt­re än vän­tat. Till det kom­mer ett kär­lek­slyft som pe­a­kar runt den 31/1. Trä­ningstip­set: Högt tem­po, bra mu­sik och säll­skap ger trä­ning­en fler di­men­sio­ner. Lagsport och ro­li­ga klas­ser i grupp ger ett lyft. Din Well­ness- dag:

Mat­gläd­je och smak­sen­sa­tio­ner ger njut­ning var­je dag. Sat­sa på bra rå­va­ror och li­te ex­tra köks­tid.

LE­JO­NET 23/7–23/8 Stress, men lust­fyllt

Un­derskat­ta in­te nyt­tan av ett el­ler an­nat gräl. Att in­te all­tid de­la åsikt är lä­ro­rikt och le­der of­ta till nya lös­ning­ar. Ja­nu­a­ri blir ro­lig, het och gi­van­de, men för­ut­sät­ter att du kom­mer ihåg att mot­sätt­ning­ar­na du går in i in­te hand­lar om vem som har rätt ut­an om vad som le­der rätt. Bac­kar du när du har fel väc­ker det re­spekt och du vin­ner nya vän­ner. Till det har du rik­tigt go­da kär­lek­s­chan­ser un­der årets förs­ta tre vec­kor. Se till att ha ut­rym­me för ro­man­tik och tid för två. Trä­ningstip­set: Åter­hämt­ning är A och O. Det lö­nar sig med hög be­last­ning, men då be­hö­ver du tid mel­lan gång­er­na. Stress le­der till ska­dor. Din Well­ness- dag:

Många da­gar med bra möj­lig­he­ter men all­ra fi­nast blir 24/1. Vär­me, mys och kär­leks­ut­rym­me ger mest.

VATTUMANNEN 21/1–18/2 Vå­ga stic­ka ut

Det blir en fart­fylld må­nad med många ny­he­ter och kon­flik­ter när du hell­re tror på eg­na idéer än kö­per and­ras rakt av. Du gör rätt, för du är klar­synt och di­na tan­kar för­tjä­nar ut­rym­me. Men det krävs över­tal­ning för att få ige­nom dem. Det lö­nar sig att vå­ga stic­ka på job­bet där nya dör­rar öpp­nas om det märks att du tror på dig själv. Må­na­den präglas av mö­ten med nya män­ni­skor. En en­kel flirt kan le­da läng­re än du tänkt dig. Trä­ningstip­set: Styr­ke­trä­ning, in­ten­si­va pass och kam­pin­slag är hel­rätt. Men slar­va in­te, du är så stark att det finns ökad risk för ska­dor. Din Well­ness- dag:

Guld­kant på var­da­gar­na ger mer än en­sta­ka upp­le­vel­ser. Un­na dig nå­got gott el­ler ro­ligt av och till.

JUNGFRUN 24/8–23/9 Bör­jan på en re­sa

2016 har al­la chan­ser att bli året då en re­sa av­slu­tas och en an­nan på­bör­jas. Du har gans­ka klart för dig vart du vill och det är dags för dig att ta dig dit. An­ting­en det gäl­ler ut­bild­ning, för­hål­lan­de, jobb el­ler livs­stil är det nu du bör kom­ma igång och du be­hö­ver in­te gö­ra re­san en­sam. Ta stöd av di­na nä­ra, dra in dem i pro­jek­tet el­ler ta hjälp av en trä­na­re, coach el­ler te­ra­peut, be­ro­en­de på vad du upp­le­ver är störs­ta ut­ma­ning­en. I år lyc­kas du och de förs­ta ste­gen tas nu. Trä­ningstip­set: Att du hit­tar ru­ti­ner är vik­ti­ga­re än vad du trä­nar. Har du ing­en fa­vo­rit är kon­di­tion ett tryggt val, gär­na i skid­spå­ret. Din Well­ness- dag:

Egen­tid bli det li­te ont om framö­ver, och du be­hö­ver den för din sin­nes­frid. Ge dig ut­rym­me 9/1.

FISKARNA 19/2–20/3 Gör ak­ti­va val

Om du in­te tar tag i till­va­ron vän­tar en lugn, har­mo­nisk och väl­digt för­ut­säg­bar må­nad. Sam­ti­digt finns för­ut­sätt­ning­ar för en bra start på det sto­ra pro­jekt du fan­ti­se­rar om. Just nu kan du väl­ja: lägg tid och ener­gi på en hel­hjär­tad sats­ning när det finns ut­rym­me för en bra start ut­an över­rask­ning­ar, el­ler ge dig själv en må­nad med plats för åter­hämt­ning och ef­ter­tan­ke. Välj ak­tivt, an­nars blir det mest en ru­tin­grå vin­ter­må­nad. Trä­ningstip­set: Bra flyt och myc­ket trä­nings­gläd­je. Förutom vin­ter­spor­ter ger ut­ma­ning­ar som till ex­em­pel klät­ter­väg­gar och kamp­sport nya kic­kar. Din Well­ness- dag: Konst och kul­tur kitt­lar ex­tra den 14/1. Hop­pas du på ro­man­tik så le­der mid­dag den 23/1 till go­da möj­lig­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.