Mejl på vil­lo­vä­gar

Du är sur på en vän som har va­rit tas­kig, som verk­li­gen har sla­git un­der bäl­tet. Du mej­lar till en vä­nin­na för att få py­sa ut li­te och få för­stå­el­se, men rå­kar cc:a kvin­nan som det gäl­ler. Hjälp! Vad gör du?

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL - TEXT: LIN­DA NEWN­HAM

Ska du er­kän­na el­ler hål­la fär­gen?

STÅ DITT KAST!

Om det är up­pen­bart vem du me­nar i mej­let, så är det säms­ta du kan gö­ra att läg­ga loc­ket på, att dra en då­lig bort­för­kla­ring, smö­ra el­ler för­sö­ka slä­ta över. – Det vo­re att för­mins­ka dig själv. Stå i stäl­let för det du har gjort, sä­ger Jac­que­li­ne Joo, Kbt-te­ra­peut och re­la­tions­ex­pert som ny­li­gen har kom­mit ut med boken Din dol­da so­ci­a­la för­må­ga – Ska­pa bätt­re re­la­tio­ner med men­ta­li­se­ring.

MEJ­LA OCH RING

Jac­que­li­ne tip­sar om att först skic­ka ett mejl och för­kla­ra lä­get. Skriv ex­em­pel­vis ”Jag vet att du har fått ett mejl av mig. Min tan­ke var än­då att pra­ta med dig di­rekt, men själv­klart skäms jag för att mi­na tan­kar nåd­de dig på det här sät­tet. Jag tyc­ker att vi bor­de pra­ta om det här, för jag vill gär­na hö­ra hur du ser på sa­ken. Jag ring­er dig i kväll, så kanske vi kan re­da ut sa­ken. Hop­pas att du kan och vill sva­ra.” – Då kan den pin­sam­ma hän­del­sen le­da till en kon­struk­tiv dis­kus­sion.

FÖR­SÖK FÖR­STÅ DEN AND­RA

Det van­li­gas­te i en kon­flikt­si­tu­a­tion är att man ut­går från sig själv och för­sö­ker över­ty­ga den and­ra om att ”jag har rätt och du har fel”. Job­ba på att bry­ta dig loss från det mönst­ret. – Trots din ils­ka, för­sök att sät­ta dig in i kom­pi­sens si­tu­a­tion. Hur tror du att hon har upp­fat­tat dig? Vil­ka tan­kar och er­fa­ren­he­ter kan hon ha som gjor­de att hon var så här mot dig? Fun­de­ra ock­så på vad i dig det var som gjor­de att du blev så upp­rörd. Då kanske ni kan mö­tas i stäl­let för att ham­na i en ”över­ty­ga varand­ra”-fajt, sä­ger Jac­que­li­ne. Sam­ta­let ska in­te tas i aƒekt, ut­an först när du lug­nat ner dig. – Det är en konst att hål­la sig lugn, men för­sök.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.