Mats­mart: so­ja­bö­nor

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL - TEXT: BIR­GIT­TA WESTERBERG

Du kan­ha dem i sal­la­den, wo­ken, brö­det el­ler som fre­dags­snacks. Om so­ja­bö­nan in­te re­dan är din fa­vo­rit så har du nå­got att se fram emot. So­ja­bö­nor, el­ler edamamebönor som de ock­så he­ter, är per­fek­ta att äta som de är, med li­te ingsalt på. Men bö­nor­na fö­re­kom­mer i många skep­na­der, som till ex­em­pel be­ar­be­ta­de till bi ar, lé­er, kor­var och chark­pro­duk­ter. Och som ba­ge­ri­pro­dukt i bröd, kex och ka­kor, som so­jamjölk, so­jaglass, to­fu, mi­so, tem­peh och so­jas­ås.

So­ja nyt­tig för oss al­la So­ja­bö­nan har ett högt pro­te­i­nin­ne­håll, vil­ket gör den till en vik­tig del av kos­ten i många asi­a­tis­ka län­der. So­ja­pro­te­i­net är ve­ge­ta­bi­liskt full­vär­digt, och in­te minst kropps­byg­ga­re an­vän­der det i hög ut­sträck­ning. Pro­te­i­net är sär­skilt vär­de­fullt för att det till viss del be­står av ami­nosy­ran ly­sin som är livsnöd­vän­dig för både män­ni­skor och djur. (All­ra mest an­vänds so­ja­bö­nan fak­tiskt som kraft­fo­der till dju­ren in­om livs­me­dels­in­du­strin.) Bö­nan är ock­så spräng­fylld av vik­ti­ga mi­ne­ra­ler och fib­rer, och den är fri från kolesterol. Välj eko­lo­giskt! Den tra­di­tio­nel­la od­ling­en av so­ja­bö­nor gör stor ska­da på regn­sko­gen. Köp där­för ba­ra eko­lo­gis­ka bö­nor, till ex­em­pel Krav. Väx­er vilt So­ja­bö­nan kan växa an­ting­en lig­gan­de på mar­ken och bli cir­ka 20 cm hög, el­ler upp­rätt till över en me­ter. Fruk­ten är 3–8 cm långa lud­na ski­dor med 2–4 bö­nor. De finns till ex­em­pel på asi­a­tis­ka re­stau­rang­er och äts sal­ta­de, di­rekt ur ski­dan. Eda­ma­me är det ja­pans­ka nam­net som be­ty­der un­ge­fär ”bö­nor på kvist”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.