Frå­ga di­e­tis­ten

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL - Fdri­eåt­gi­as ten Vikt­klubbs di­e­tist Jo­se­fi­ne Jo­nas­son sva­rar på frå­gor om mat och vikt.

Jag blir så för­vir­rad av al­la bars som finns öve­rallt. Ibland ser man att de kan er­sät­ta en hel måltid, men hur är det med nä­ring­en? Är den till­räck­lig för att man ska kun­na kla­ra sig på ba­ra bars? Eve­li­na

SVAR: Jag för­står din för­vir­ring kring det här. De se­nas­te åren har ut­bu­det av bars ökat enormt myc­ket. En del är fort­fa­ran­de ba­ra för­klätt go­dis och in­ne­hål­ler både soc­ker och en mas­sa till­sat­ser. Men det öka­de ut­bu­det kan ock­så le­da till för­bätt­rad kva­li­tet. Nu kan man till ex­em­pel hit­ta bars som ba­ra in­ne­hål­ler nöt­ter och tor­kad frukt, inga and­ra till­sat­ser. Det kan va­ra per­fekt att ha som ett al­ter­na­tiv till ett mel­lan­mål, el­ler om näs­ta måltid blir se­na­re än tänkt. And­ra bars lo­var mer än så och in­ne­hål­ler både vi­ta­mi­ner, mi­ne­ra­ler och gott om pro­te­in. De ger bra mätt­nad och kan er­sät­ta he­la mål­ti­der, an­ting­en som en plan B el­ler som en del av ett vikt­minsk­nings­pro­gram. Det nns allt­så oli­ka ty­per av bars med skil­da an­vänd­nings­om­rå­den. Titta or­dent­ligt på för­pack­ning­en och på vad pro­duk­ten ut­lo­var så blir det lät­ta­re att re­da ut vad de ska an­vän­das till.

FUN­KAR PANN­KA­KOR SOM LUNCH?

Hur är det egent­li­gen med pann­ka­kor, kan det bli en nyt­tig lunch? Hjäl­per det att ha gra­hams­mjöl i? Sig­ne SVAR: Van­li­ga tra­di­tio­nel­la pann­ka­kor med ve­te­mjöl, mjölk och ägg är egent­li­gen inga höj­da­re när det kom­mer till de nä­rings­mäs­si­ga aspek­ter­na. Att by­ta ut en del av mjö­let mot gra­hams­mjöl gör dem li­te bätt­re, e ersom du får i dig li­te mer brer. Men det är fort­fa­ran­de nma­let mjöl. Vill du gö­ra rik­tigt bra pann­ka­kor så gör du pann­ka­kor av ba­nan och ägg och ser­ve­rar med ex­em­pel­vis keso och grovt full­korns­bröd. Van­li­ga pann­ka­kor med sylt och gräd­de kan kva­la in som e er­rätt ibland men in­te som er­sätt­ning för lunch el­ler mid­dag.

HELL­RE NA­TUR­GO­DIS ÄN SOCKERGODIS?

Jag vet att yog­hurt­na­tur­go­dis in­te är så nyt­tigt, men und­rar än­då om det in­te är li­te bätt­re än van­ligt sockergodis? Jag kän­ner att jag in­te be­hö­ver äta så myc­ket in­nan jag blir nöjd och det mås­te ju i al­la fall va­ra bra. El­ler? Soc­ker­råt­tan

SVAR: Om man ba­ra tit­tar på ener­gi­in­ne­hål­let är na­tur­go­dis till och med vär­re än van­ligt go­dis. Na­tur­go­dis lå­ter bätt­re än vad man tror, och o a står soc­ker först i in­gre­di­ens­lis­tan. Det du be­skri­ver att du kän­ner dig nöjd på mind­re mängd jäm­fört med van­ligt go­dis, är dä­re­mot nå­got vik­tigt som har be­ty­del­se för dig. För­de­len med na­tur­go­di­set är att det o a in­ne­hål­ler nöt­ter, som ju i sin tur bi­drar med bra nä­ring tack va­re omät­tat fett, pro­te­in och brer. Själv­klart är det långt myc­ket bätt­re att äta en­bart nöt­ter­na, det är na­tur­go­dis på rik­tigt.

”Titta or­dent­ligt på för­pack­ning­en och vad pro­duk­ten ut­lo­var, då är det lät­ta­re att väl­ja”

Det är nog bäst att se pann­ka­kan som det den är, en ef­ter­rätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.